Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

NSR vill bidra till att skapa en mer cirkulär ekonomi där man tar tillvara på alla resurser så mycket det går, istället för att tillverka nytt.

Vad är en cirkulär ekonomi?

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga produkter, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi istället allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade så återanvänder och återvinner man så mycket som möjligt, om och om igen. Tvärtemot slit-och-släng, helt enkelt.

Naturen det bästa exemplet

Naturen är det bästa exemplet på hur ett cirkulärt flöde fungerar. Där tas alla resurser tillvara i ett oändligt kretslopp. Det finns helt enkelt inget avfall. Jämför man med vårt samhälle ligger vi långt efter. Men det går att ändra på.

I det långa loppet handlar det alltså inte bara om att minska avfallet utan om att förebygga avfall. Det kan man göra genom att:

 • dela
 • låna
 • hyra
 • leasa
 • renovera
 • reparera

Att låta olika typer av tjänster som städ, snickeri och trädgårdsarbete ersätta produkter är ett annat sätt att minska konsumtionen. Detta är viktiga byggstenar i ett cirkulärt samhälle.

Vad skulle hända med ekonomin om vi inte tillverkar nya saker?

I en cirkulär ekonomi kan nya saker tillverkas. Men för att inte tära på jordens resurser ska produkterna ska vara gjorda av material som redan finns i omlopp. Att göra nya saker av gamla är något som både människor och miljö vinner på.

Arbetstillfällen som försvinner från nyproduktion kan återskapas i återvinnings- eller återanvändningsbranscherna.

En viss nyproduktion kommer alltid att finnas, eftersom material inte kan återvinnas/återanvändas hur många gånger som helst utan att tappa kvalitet. Arbetstillfällen som försvinner från nyproduktion kan återskapas i återvinnings- eller återanvändningsbranscherna.

Varför behöver vi ställa om till en cirkulär ekonomi?

Det är nödvändigt att ställa om till en cirkulär ekonomi för att rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens resurser som skog, metaller och olja. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna nå upp till många av de globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. På många håll i världen förbereder man sig nu för en övergång till en cirkulär ekonomi.  Även Sverige har presenterat en handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Allt kan dock inte bli cirkulärt. Ett exempel är fossila bränslen. Fast om man övergår från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor som sol och vind så ökar ändå ett samhällets cirkularitet. Material som är inbyggda i infrastruktur  är under den tiden inte heller tillgängliga för att cirkuleras. Men genom att generellt använda material mer effektivt kan deras livslängd och värde öka. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall.

Vad gör NSR för att bidra till ett cirkulärt samhälle

 • Vi ser till att avfallet vi samlar in kommer till nytta på olika sätt i samhället. Det kan exempelvis bli till el, fjärrvärme och biogas som bilar och bussar kan köra på.
 • Vi gör det lätt för invånarna att sortera ut förpackningar och tidningar. Då kan materialet återvinnas, vilket sparar både energi och råmaterial.
 • Vi ser till att användbara möbler, prylar och saker kan få ett nytt liv genom initiativ som Återbruket och Återbygget.
 • Vi jobbar utifrån Avfalltrappan, ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand. Målet är att minimera den totala mängden avfall.
 • Vi medverkar i olika projekt där vi är med att ta fram och testa nya metoder för att ta tillvara på avfall och se det som en resurs.