Optimera användningen av biomassa

Optimera användningen av biomassa

TrädgårdsavfallProjektet Greater bio undersöker hur vi bäst kan utnyttja potentialen i biomassa och avgöra om det lämpar sig bäst för biokol eller biogas.

För att kunna möta framtidens resursbehov kommer det bli nödvändigt att använda den biomassa som finns på ett mer effektivt sätt. Biomassa kan användas inom flera olika områden inom energi, näringsämnen, markförbättring, materialproduktion och biologisk mångfald. Projektet Greater bio består av sju olika delprojekt som tittar på olika aspekter och möjligheter för att kunna optimera användningen av tillgängliga biomassor.

Biokol som nytt råmaterial

NSR:s del i projektet är att undersöka användbarheten av biokol och avgöra när biomassa ska omvandlas till biokol och energi, snarare än till biogas. Projektet drivs inom EU-programmet Interreg ÖKS, där Gate 21 är huvudansvarig. NSR samverkar med Roskilde universitet, 2050 Consulting och Sustainable Business Hub.

Projektets uppdrag är indelat i tre områden:

  • Kunskapsinhämtning och analys av marknaden för biokol
  • Utveckling av biokol och prototyper
  • Kunskapsspridning

Marknadsanalys för biokol i Öresundsregionen

Analysen av den regionala marknaden för biokol är nu färdigställd. Analysen kommer att användas som underlag för vilka tillämpningsområden av biokolen som kan vara lämpliga för NSR att fokusera på. Följande frågeställningar användes som utgångspunkt i analysen:

  • Vad ger biokolet för värde och ekonomisk effekt för användaren?
  • Hur stor är den befintliga marknaden?
  • Vilka egenskaper krävs hos biokolet för att kunna skapa värde för användaren?
  • Vilka hinder finns för en välutvecklad marknad?
  • Hur långt bort tidsmässigt bedöms en välutvecklad marknad vara?

Läs hela marknadsanalysen (pdf)

NSR satsar på biokol

Eftersom NSR vill vara ett kunskapscenter i Sverige och leda utvecklingen för användning av biokol inom olika områden så deltar vi i flera olika biokolsprojekt. Bland annat bygger vi en egen anläggning för produktion av biokol.