Optimera användningen av biomassa

Optimera användningen av biomassa

TrädgårdsavfallProjektet Greater bio undersökte hur vi bäst kan utnyttja potentialen i biomassa och avgöra om det lämpar sig bäst för biokol eller biogas.

Projektet är nu avslutat.

För att kunna möta framtidens resursbehov kommer det bli nödvändigt att använda den biomassa som finns på ett mer effektivt sätt. Biomassa kan användas inom flera olika områden inom energi, näringsämnen, markförbättring, materialproduktion och biologisk mångfald. Projektet Greater bio bestod av sju olika delprojekt som tittade på olika aspekter och möjligheter för att kunna optimera användningen av tillgängliga biomassor.

Biokol som nytt råmaterial

NSR:s del i projektet var att undersöka användbarheten av biokol och avgöra när biomassa ska omvandlas till biokol och energi, snarare än till biogas. Projektet drevs inom EU-programmet Interreg ÖKS, där Gate 21 är huvudansvarig. NSR samverkade med Roskilde universitet, 2050 Consulting och Sustainable Business Hub.

Projektets uppdrag var indelat i tre områden:

  • Kunskapsinhämtning och analys av marknaden för biokol
  • Utveckling av biokol och prototyper
  • Kunskapsspridning

Marknadsanalys för biokol i Öresundsregionen

Analysen av den regionala marknaden för biokol är nu färdigställd. Analysen kommer att användas som underlag för vilka tillämpningsområden av biokolen som kan vara lämpliga för NSR att fokusera på. Följande frågeställningar användes som utgångspunkt i analysen:

  • Vad ger biokolet för värde och ekonomisk effekt för användaren?
  • Hur stor är den befintliga marknaden?
  • Vilka egenskaper krävs hos biokolet för att kunna skapa värde för användaren?
  • Vilka hinder finns för en välutvecklad marknad?
  • Hur långt bort tidsmässigt bedöms en välutvecklad marknad vara?

Läs hela marknadsanalysen (pdf)

NSR satsar på biokol

Eftersom NSR vill vara ett kunskapscenter i Sverige och leda utvecklingen för användning av biokol inom olika områden så deltar vi i flera olika biokolsprojekt. Bland annat har vi uppfört en egen anläggning för produktion av biokol.

I samband med öppningen av biokolsanläggningen anordnades en efterföljande konferens om biokol. Konferensen arrangerades i samarbete med Sustainable Business Hub och andra projektpartners som en del av Greater Bio-projektet. Konferensen bjöd på flera olika presentationer om produktion och användning av biokol samt en paneldebatt om framtiden för biokol i vårt samhälle. På GATE21s hemsida hittar du alla presentationerna från konferensen i både video- och pdfformat.

Slutrapport

Slutrapporten för projektet bygger på nästan tre års arbete med att hitta nya sätt att använda våra gemensamma resurser och syftar till att lyfta fram biomassa och restprodukter som centrala delar i framtidens cirkulära värdekedjor. Publikationen vänder sig till dig som arbetar med biomassa i en kommun, ett företag eller dig som helt enkelt är intresserad av biomassa och dess potential för samhällsnytta.
Förhoppningsvis kan du hitta inspiration för att utnyttja era lokala biomassor och på så sätt vara med och skapa nya jobb, stärka den lokala utvecklingen och i slutändan öka exporten av gröna lösningar.

Läs slutrapporten (pdf)

Möt projektets partners

I den här filmen får du träffa olika aktörer som varit inblandade i projektet. Dansk text.