Greater Bio: Optimera användningen av biomassa

Greater Bio: Optimera användningen av biomassa

NSR medverkar i projektet Greater Bio som drivs inom EU programmet Interreg ÖKS, där Gate 21 är huvudansvarig. Projektets huvudsakliga mål är att optimera användningen av biomassa.

Logotype Greater Bio-projektet

Vad?

Optimering av biomassan kan ske på många olika sätt.  I detta projekt ska vi komma fram till hur man bäst utnyttjar potentialen i biomassa, och för att se om det lämpar sig bäst för biokol eller biogas. Till exempel genom att:

  • Dela kunskap mellan kommuner som aktivt arbetar med bioekonomi. Målet är att utveckla verktyg eller riktlinjer som ska underlätta för en kommun att prioritera användningen av lokal biomassa och stödja relevanta aktörer.
  • Öka insamlingen och användningen av biomassa.
  • Öka produktionen av biogas från nya biomassor. Det kan vara en kvarvarande biomassa från produktion av andra produkter innan resten används i biogasanläggningen, och som ser till den bästa användningen av gödningsrester efter biogasanläggningen, så att de kan uppnå högre värde och därmed förbättra den totala lönsamheten och också biogasproduktionen.
  • Undersöka användbarheten av biokol och göra en bedömning när biomassa ska omvandlas till biokol och energi snarare än biogas.
  • Främja biologisk mångfald genom insamling av biomassa i naturen. Till exempel genom att ta bort gräs och därmed näringsämnen från områden som behöver vara näringsfattiga för att återfå den ursprungliga livsmiljötypen och den höga artsdiversiteten.

Varför?

NSR medverkar i projektet Greater Bio som drivs inom EU programmet Interreg ÖKS, där Gate 21 är huvudansvarig. Projektets huvudsakliga mål är att optimera användningen av biomassa. NSR samverkar med Roskilde universitet, 2050 Consulting och Sustainable Business Hub. Utöver biokolsprojektet finns det sex andra projekt, läs mer på www.gate21.dk/greater-bio

Marknaden för biokol är ung i såväl Sverige som Danmark och produkten används idag främst som jordförbättring inom stadsodling.

Trots detta finns det idag ett underskott av lokalt producerad biokol på marknaden och merparten importeras därför från Tyskland. Ett flertal produktionsanläggningar är under uppförande och vi kommer se en förändring på marknaden kommande år och detta öppnar upp för att undersöka biokolets möjligheter att fungera som råvara i produkter.

Hur?

Uppdraget är indelat i tre områden:

  • Kunskapsinhämtning och analys av marknaden
  • Utveckling av biokol och prototyper
  • Kunskapsspridning