Återbruk 2.0

Återbruk 2.0

Återbruket i Helsingborg Genom att öka både andelen återbruk och andelen materialåtervinning ska vi minska andelen material som går till förbränning.

Projektet är nu avslutat.

Syftet med Återbruk 2.0 var att lyfta avfall högre upp i avfallstrappan genom att öka både andelen återbruk samt andelen materialåtervinning. Projektet fokuserade på två olika områden: fastighetsnära insamling och återvinningscentraler.

När det gäller fastighetsnära insamling av grovavfall var målet att försöka hitta nya system som gör det möjligt att återbruka det vi samlar in.

På våra återvinningscentraler undersökte vi om vi kan återbruka fler avfallstyper än vad vi gör idag och att säkra utflödet för det material som vi får in. Har vi tillräckligt många och relevanta återbruksaktörer? Når de tillräckligt många attraktiva och fungerande marknader?