Avfall: från dåtid till framtid

Avfall: från dåtid till framtid

Avfall har alltid uppstått efter oss människor men synen på avfall har varierat.

Historiskt sett finns ett tydligt samband mellan högkonjunktur och mängden avfall som uppstår. I Sverige började avfallsmängderna öka i samband med industrialiseringen. I början och mitten av 1900-talet var dock förpackningar fortfarande ovanliga och mängden avfall var inte större än att kommunerna samlade ihop det blandade avfallet på soptippar, där det fick ligga.

Ökad miljöbelastning och högre krav

Efter hand ställdes krav på att sophämtningen skulle bli effektivare. På 50-talet fick kommunerna rätt att ta ut avgifter för att kunna bygga ut servicen. Samtidigt ökade välståndet i samhället – plastprodukter och engångsförpackningar blev allt vanligare och många nya kemiska produkter började tillverkas. Soptipparna räckte snart inte till och mot slutet av 60-talet började man bränna avfallet istället.

Vid denna tiden började staten engagera sig och stiftade miljöskyddslagen samt renhållningslagen. Samtidigt instiftades Naturvårdsverket. Kraven på miljöfarlig verksamhet och renhållning skärptes. Det uppstod också kritik mot förbränning av avfall, och i mitten av 70-talet beslutades att man skulle se avfall som en resurs som skulle återvinnas.

Källsorteringens intåg

I mitten av 80-talet började man källsortera tidningar, glas och kartong från övrigt avfall. Och på 90-talet kom lagen om producentansvar, vilket innebar att producenterna blev skyldiga att ta hand om de förpackningar som de producerat. 2002 blev det förbjudet att deponera brännbart avfall och 2005 blev det förbjudet att deponera organiskt avfall. Förbuden gjorde att återvinning av material ökade stort och matavfall började samlas in för att omvandlas till nya resurser.

Från avfall till resurs

Idag är målet att det inte ska uppstå något avfall överhuvudtaget. Och det avfall som ändå uppstår ska hanteras som en resurs och återanvändas eller återvinnas. Sverige är ett av de länder som är bäst i världen på detta – vi återvinner hela 99 procent av det kommunala avfallet (det som tidigare kallades hushållsavfall). Men fortfarande är vi långt från målet att inget avfall ska uppstå. I genomsnitt samlas det in 500 kilo kommunalt avfall per person i Sverige varje år. Här har du – och vi – en viktig uppgift framför oss.

Skitlite 2020 – på väg mot ett nytt sätt att leva

För att lyckas minska mängden avfall du och vi ger ifrån oss behöver vi tänka och leva på ett nytt sätt. Tillsammans med elva kommuner och två andra avfallsbolag arbetade vi på NSR i projektet Skitlite 2020 för att halvera mängden avfall och samtidigt halvera kostnaderna för hanteringen.

Projektet är nu avvecklat då arbetet implementerats i ordinarie verksamhet. Läs slutrapporten här: Slutrapport Skitlite 2020

Avfallstrappan  –  för en hållbar samhällsutveckling

Vi måste kunna tillgodose våra behov, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Därför behöver vi minska vår miljöpåverkan och hantera dagens avfall på ett klokt och långsiktigt hållbart sätt. Det gör vi – länderna inom EU – genom att arbeta efter avfallstrappan, där vi ständigt strävar mot det översta steget – förhindra att avfall uppstår.

Läs om avfallstrappan på www.sopor.nu/