Viktig information för dig som har autogiro

Läs mer

Från och med april har våra fakturor ett nytt utseende.

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Avfallets historia

Avfall har alltid uppstått efter oss människor men synen på avfall har varierat genom historien.

Antiken

I Romarriket fanns ett kloaksystem som var så effektivt att det används än idag. Under Rom löpte sju kloaker, som ledde bort regnvatten och såg till att gatorna inte översvämmades av smuts och skräp. Visste du att romarna återanvände bland annat glas? De samlade in glasskärvor som smältes om och gjordes om till fönster, parfymflaskor och dricksglas.

Medeltiden

Under medeltiden fanns ingen ordnad renhållning utan gatorna fungerade som den allmänna soptippen i svenska städer. Sjukdomar spreds lätt och stanken var antagligen fruktansvärd. Vid kusten var det även vanligt att sopor las på stranden så att stormen tog med sig dem ut till havs.

Industrialiseringen

När koleran nådde Sverige 1834 så ändrades synen på avfallshantering rejält. Då såg man sambandet mellan hushållens avfall/latrin och spridningen av kolera. Plötsligt blev avfall en fråga om liv och död. 1868 förbjöds det i lag att göra sig av med avfall på gatorna i Sverige och renhållningsverk etablerades runt om i landet.

I början av 1900-talet

I början av 1900-talet var förpackningar fortfarande ovanliga och mängden avfall var inte större än att kommunerna kunde samla ihop det blandade avfallet på soptippar, där det sen fick ligga. När hushållen får toaletter så försvinner latrinen från avfallshanteringen och i flerfamiljshus introduceras sopnedkastet. En ökad konsumtion medför att avfallet blir mer komplext och kan inte längre användas som gödsel och foder.

Efterkrigstiden

Det ökade välståndet i samhället medför allt mer avfall i takt med att plastprodukter och engångsförpackningar blir allt vanligare. Även många nya kemiska produkter börjar tillverkas. Soptipparna räckte snart inte till och mot slutet av 60-talet började man istället att bränna avfallet.

1970-talet

På 1970-talet byggdes Sveriges fjärrvärmenät ut och oljekrisen snabbadepå uppförandet av fler avfallsförbränningsanläggningar där energin kunde återvinnas. Den kommunala avfallshanteringen var ett linjärt flöde där avfallet deponerades eller förbrändes.

Vid denna tid började staten engagera sig i avfallsfrågan och stiftade miljöskyddslagen samt renhållningslagen. Samtidigt instiftades Naturvårdsverket. Kraven på miljöfarlig verksamhet och renhållning skärptes. Det uppstod också kritik mot förbränning av avfall. 1972 infördes det så kallade renhållningsmonopolet – hushåll fick därmed inte längre ta hand som sitt eget avfall och bränna eller gräva ner det, utan kommunen blev ansvarig för att ta hand om avfallet mot en avgift. Hushållen slängde allt sitt avfall osorterat i sopkärlen.

Källsorteringens intåg

I mitten av 80-talet började man källsortera tidningar, glas och kartong från övrigt avfall. Och på 90-talet kom lagen om producentansvar, vilket innebar att producenterna blev skyldiga att ta hand om de förpackningar som de producerat. 2002 blev det förbjudet att deponera brännbart avfall och 2005 blev det förbjudet att deponera organiskt avfall. Förbuden gjorde att återvinning av material ökade stort och matavfall började samlas in för att omvandlas till nya resurser.

2000-tal

På 2000-talet tas ytterligare steg mot cirkulär avfallshantering. Bland annat infördes flerfackskärl för fastighetsnära källsortering i många kommuner och det blev förbjudet att deponera organiskt och brännbart avfall. Idag är målet att det inte ska uppstå något avfall överhuvudtaget. Och det avfall som trots allt uppstår ska hanteras som en resurs och återanvändas eller återvinnas. Sverige är ett av de länder som är bäst i världen på detta – vi återvinner hela 99 procent av det kommunala avfallet (det som tidigare kallades hushållsavfall). Men fortfarande är vi långt från målet att inget avfall ska uppstå. I genomsnitt samlas det in 500 kilo kommunalt avfall per person i Sverige varje år. Här har du – och vi – en viktig uppgift framför oss.

Avfallstrappan  –  för en hållbar samhällsutveckling

Vi måste kunna tillgodose våra behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Därför behöver vi minska vår miljöpåverkan och hantera dagens avfall på ett klokt och långsiktigt hållbart sätt. Det gör vi – länderna inom EU – genom att arbeta efter avfallstrappan, där vi ständigt strävar mot det översta steget – förhindra att avfall uppstår.

Läs mer

Avfallets historia under tvåtusen år – Världens historia
Renhållningens historia – Historia.nu
Sopor i Sverige förr i tiden – Populär historia
Avfallshantering i Sverige – Avfall Sverige

Lektionstips!

Lektionsplanering om sophistoria – Sysav

NSR genom tiderna

1982: Sex kommuner bildar Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

1989: Utsortering av glas, tidningar, restavfall och grovavfall vid varje fastighet startar i regionen.

1996: Biogasanläggningen etableras.

1997: De första försöken med insamling av matavfall görs i Helsingborg.

2003: Villaägare i Helsingborg erbjuds flerfackskärl. Övriga kommuner följer efter.

2013: Biogasanläggningen byggs ut till dubbel kapacitet.

2015: NSR AB utses till årets avfallsföretag av branschorganisationen Avfall Sverige.

2022: NSR firar 40-årsjubileum!

Mer om NSR:s historia

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar