Ökad kunskap ska minska avfallet inom vården

Ökad kunskap ska minska avfallet inom vården

Vårdtagare och vårdgivare Genom att stötta och utbilda ett vårdboende i varje ägarkommun ska vi minska mängden restavfall betydligt.

Projektet är nu avslutat.

Inom vården används mycket engångsartiklar som inkontinensskydd, handskar, förkläden, underlägg och matlådor. Genom att se över rutiner och använda flergångsartiklar när det är möjligt kan avfallsmängderna minska. Samtidigt kan kommunerna spara pengar.

Tidigare framgång gav mersmak

Med start under hösten 2019 deltog ett vårdboende i Bjuvs kommun i projektet Översta steget – minskad användning av plast tillsammans med NSR. Genom att enbart se över sina rutiner för användningen av engångshandskar så lyckades boendet minska användningen med cirka 600 handskar i veckan. Detta trots en pågående pandemi!

Totalt sett lyckades de minska sitt restavfall med hela 156 kg/boende och år. I begreppet avfall/boende ingår:

  • det avfall som den boende direkt ger upphov till
  • avfallet som uppstår i omvårdnaden av de boende
  • det avfall som personalen som arbetar på boendet ger upphov till

Vi sprider lärdomarna till alla våra ägarkommuner

Med ett så lyckat resultat ville vi sprida kunskapen och lärdomarna till andra kommuner. Därmed föddes idén till Vårdprojektet. Det går ut på att NSR ska stödja ett vårdboende i varje ägarkommun så att de kan minska sina avfallsmängder.

Genom att varje boende blir coachade för sig, kommer de att hitta sina egna sätt där just de kan minska sina avfallsmängder. Tanken är att de sen ska få in nya arbetssätt i sina dagliga rutiner.

Projektet ska också ta fram förslag på hur man ska gå vidare i respektive kommun med andra insatser för att minska mängden avfall hos fler vårdboenden.

Kommunikationsstöd för förebyggande-coacher

Projektet kommer att utgå ifrån Avfall Sveriges utbildning Förebyggandecoach. Det är ett kommunikationsstöd som utbildar personer (som kallas förebyggande-coacher) i att motivera verksamheter till att komma igång med att förebygga avfall.

Projektet kommer också att hämta inspiration från andra, liknande projekt.