Reviving Baltic Resilience (PFAS)

Reviving Baltic Resilience (PFAS)

Person som hanterar ämnen i lakvatten Projektet Reviving Baltic Resilience syftar till att förebygga utsläpp av farliga och oönskade partiklar till Östersjön, genom tekniska lösningar och gränsöverskridande samarbetet inom South Baltic-regionen.

Reviving Baltic Resilience är ett EU finansierat projekt inom programmet Interreg South Baltic, där Gdansk Universitet är Lead Partner.

Varför?

PFAS (perfluorerade och polyfluorerade ämnen) är en grupp för cirka 5000 industriellt framställda kemikalier. Sedan 1950-talet har många produkter bland annat använts i brandskum, impregneringsmedel och elektronik. Generellt är ämnena vattenlösliga och återfinns i lakvatten från deponier samt i dagvatten från ytor där material med PFAS hanteras. PFOS (perfluoroktansulfonat)och PFOA (perfluoroktansyra) är de ämnen som är mest uppmärksammade inom PFAS-gruppen. Eftersom miljökvalitetsnorm för till exempel PFOS i ytvatten är så låg finns det risk att många avfallsanläggningar får problem att avleda ett lakvatten som renats på traditionellt vis eftersom denna typ av rening inte avlägsnar PFAS på ett effektivt sätt.

Hur?

PFOS och PFOA har identifierats som farliga för både hälsa och miljö. NSR AB genomför ett delprojekt, där vi undersöker tre olika anläggningar för att rena lakvatten från PFAS. VI testar en högteknologisk, en lågteknologisk och en konventionell anläggning. Anläggningarna kommer att utvärderas utifrån miljö och ekonomi. En pilotanläggning för rening av pfas finns på NSR:s avfallsanläggning Helsingborg. Syftet med projektet på NSR är att jämföra två nyare tekniker för rening av PFAS med den mest beprövade tekniken på marknaden, kolfilter. En av innovationsteknikerna är en högteknologisk filtermetod och den andra är att beteckna som lågteknologisk, ett filterbaserande med torv och aska från en tidigare förbränningsanläggning. Metoderna ska under försöken belysas både ur ett ekonomiskt perspektiv och med avseende på prestanda.

Resultat och effekter genomförs genom att analysera de olika delarna i processen. Anläggningarna kommer att utvärderas utifrån miljö och ekonomi. PFAS är en ämnesgrupp med 5 000 ämnen som används i en mängd olika konsumentprodukter. Betydande punktkällor för PFAS är brandborrplatser där släckning sker med skum som innehåller fluorerade ämnen, men också avfallsanläggningar och avloppsreningsverk.