Grön biomassa

Grön biomassa

Grönskande kulle Projektet är en förstudie som studerat potentialen för biogasproduktion i Helsingborg, baserad på vegetation från urbana gräsytor.

Vad?

Förstudien fokuserade på frågor rörande tekniska aspekter på hela kedjan, dvs. från skörd av vegetationen till biogasanläggning. Förstudien innefattar även stad-land-perspektivet, och värdet av biogödseln, samt olika nyttor för samhället bl.a. genom ökad biologisk mångfald, upplevelse och rekreation.

Varför?

Man ville genom förstudien studera och visa på biogaspotentialen från Helsingborg stads grönytor. Förstudien visade:

Potential

Helsingborgs stads långgräs från 370 hektar grönytor kan förse 250 gasbilar med drivmedel motsvarande årlig körsträcka på ca 1500 mil. Studien visar på att med fler källor av urban grön biomassa skulle potentialen kunna tredubblas, t.ex. från våtmarksslåtter, golfbanor med mera.

Förutsättningar

Samverkan och kunskapshöjande åtgärder är viktigt för att skapa lokalt baserade cirkulära resursflöden. . Den kanske största utmaningen som påträffades i studien var att systemet anpassades från mer kravspecifika förutsättningar ställda från just biogasanläggningarna.

Värde och nytta

Många ekosystemtjänstbaserade nyttor skapas för en lokal hållbar samhällsplanering.

Hur?

Förstudien var av tvärvetenskaplig karaktär och olika metoder användes för det empiriskt insamlade materialet. Metoder som tillämpats i förstudien är bl.a. studiebesök och intervjuer, samt genomförande av en workshop. Helsingborg har under projekttiden agerat som lokal fallstudie.