Stadens ängar till biogas

Stadens ängar till biogas

Grönskande kulle Projektet Grön biomassa var en förstudie som utredde om vi kan använda gräsklipp från Helsingborgs stads grönytor för att framställa biogas.

Projektet är nu avslutat.

Förstudien tittade bland annat på följande områden:

  • teknik och logistik: hur kan skörd och leverans av stadsgräs till biogasanläggningar gå till för minsta möjliga miljöpåverkan
  • biogödselns nytta för den lokala växtnäringsförsörjningen, markförbättring och kolinlagring
  • andra nyttor av gröna stadsytor, t.ex. rekreation och biologisk mångfald
  • olika biogasanläggningars krav för att kunna ta emot stadsgräs
  • stadens klimat- och miljömål samt efterfrågan på biogas.

Potential: 5-7 gånger fler gasbilar i Skåne

Långgräs från Helsingborgs stads 370 hektar grönytor kan förse 250 gasbilar med drivmedel motsvarande en årlig körsträcka på ca 1500 mil. Studien visade på att fler källor av urban grön biomassa skulle kunna tredubbla potentialen, t.ex. från våtmarksslåtter, golfbanor med mera. Och med de förutsättningarna kan vi driva 5-7 gånger fler gasbilar i hela Skåne, dvs. ca 1500 bilar.

Men det kräver rätt kunskap och samverkan för att kunna skapa den här typen av lokalt kretslopp av resurser. Den kanske största utmaningen som identifierades i studien var att systemet behöver anpassas till respektive biogasanläggnings specifika förutsättningar.

Många olika värden med gröna stadsytor

Förstudien visade att det finns ett stort värde i att kunna använda det tidigare oönskade stadsgräset till att framställa miljöanpassat drivmedel men även biogödsel. På så sätt kan vi äterföra värdefull växtnäring i ett naturligt och lokalt kretslopp.

Men grönytor kan också skapa värde för stadsbefolkningens välbefinnande genom till exempel reduktion av buller, reglering av regnvatten, avfallshantering och rekreation. Grönområden i stadsmiljö bidrar också till att binda till sig koldioxid, sot och stoftpartiklar och, förstås, till att skapa trivsamma mötesplatser.

Studiebesök, intervjuer och workshop till grund

Metoder som användes i förstudien var bl.a. studiebesök, intervjuer och genomförande av en workshop. Helsingborg har under projekttiden agerat som lokal fallstudie.

Vill du veta mer om hur förstudien gick till och resultatet? Här kan du ladda ner den i sin helhet som pdf.

Du får också reda på mer i den här filmen:

Film: Stadens ängar till biogas