BAPR – Sanering med växter i Östersjöregionen

BAPR – Sanering med växter i Östersjöregionen

Projektets övergripande mål är att öka användningen av grön teknik för att minska utsläppen av föroreningar till södra Östersjön.

Den gröna teknikmetod som används heter Fytoremediering (Phytoremediation eller Phytotechnology på engelska). Metoden utnyttjar växters naturliga förmåga att ta upp, omvandla eller stabilisera ämnen för att sanera föroreningar i jord och vatten.

NSR deltar i BAPR-projektet med ett pilotförsök för att studera möjligheten att med hjälp av växter (fytoremediering) föra bort näring från Filbornadeponins skyddande yta och växtskikt. Åtgärden är tänkt att leda till ett renare ytvatten från deponin. Ytvattnet ska då ha lägre halter av fosfor och kväve, vilket i sin tur ska leda till minskad övergödning av Östersjön.

Försöket tittar också på olika möjligheter att ta tillvara den biomassa som uppstår då växterna som används i försöket skördas. Kan denna biomassa användas till biokol- eller biogasproduktion?

Mer information om projektet

Du kan läsa mer om projektet på Linnéuniversitets hemsida.