Växter sanerar föroreningar i jord och vatten

Växter sanerar föroreningar i jord och vatten

Cikorablomma Projektet BAPR:s övergripande mål är att öka användningen av grön teknik för att minska utsläppen av föroreningar till södra Östersjön.

Den metod som vi använder i projektet är fytoremediering (Phytoremediation eller Phytotechnology på engelska). Den använder växters naturliga förmåga att ta upp, omvandla eller stabilisera föroreningar i jord och vatten.

Tre pilotförsök i tre länder

Projektet omfattas av tre olika pilotförsök med fytoremediering i Sverige, Polen respektive Litauen:

I Sverige ansvarar NSR för ett pilotförsök som studerar möjligheterna att minska på nivåerna av fosfor och kväve i Filbornadeponins växtskikt med hjälp av växter. Pilotförsöket har stort fokus på att inhämta de praktiska erfarenheterna av att jobba med fytoremediering på en deponi. Vår partner Hässleholm Miljö AB fokuserar på utredningar om de legala aspekterna av saneringsmetoden samt spridning av projektets resultat.

I Polen ansvarar Gdańsk University of Technology för ett pilotförsök som fokuserar på möjligheten att minska nivån av tungmetaller och gifter i jorden.

I Litauen ansvarar Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry för ett pilotförsök som utvärderar om olika växter kan ta upp mer tungmetaller om de gödslas med avloppsslam från Klaipedas stadsvattenreningsverk.

Renare ytvatten från Filbornadeponin

I det pilotprojekt som vi är delaktiga i, studerar vi möjligheten att föra bort näring från Filbornadeponins yta och växtskikt. Åtgärden kan ge ett renare ytatten från deponin, med lägre halter av fosfor och kväve. Det kan i sin tur minska övergödning av södra Östersjön.

Dessutom undersöker vi även om växterna i försöket kan skördas och användas för att producera biokol eller biogas.

– I augusti skördade vi några av de nässlor som växer, för att lära oss mer om skördeteknik, säger Angelika Blom, projektledare NSR.

Projektet är internationellt och finansieras av EU.

Mer information om projektet

På Hässleholm miljös webbplats kan du hitta mer information om olika aktiviteter inom BAPR-projektet. Där får du information om seminarier och workshops och kan ladda ner rapporter. Du kan också anmäla dig till projektets nyhetsbrev samt ladda ner tidigare nyhetsbrev.