Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Att se avfall som resurser är ett måste för samhällets utveckling. Det innebär stora möjligheter, men också stort ansvar. Här kan du läsa om våra sex betydande miljöaspekter.

NSR:s miljöarbete lever upp till kraven för miljöledningssystemet ISO 14 001 och utgår från sex delar i vår verksamhet som identifierats som särskilt viktiga ur miljösynpunkt. Med viktiga menas att de antingen hjälper till att göra något positivt för miljön och därför bör fokuseras på. Alternativt att de är något som ger en negativ miljöpåverkan och att vi därför måste arbeta aktivt med att minska den påverkan. Nedan hittar du vad vi gör för att dra vårt strå till stacken för vår gemensamma miljö.

Våra sex betydande miljöaspekter

Lakvatten

Vatten som kommit i kontakt med avfall kallas lakvatten. Hos NSR sker detta huvudsakligen i de deponier som finns på anläggningarna. Lakvatten kan innehålla olika typer av ämnen vilket gör att det måste behandlas på olika sätt. NSR använder flertalet olika system — biologisk, fysikalisk, och kemisk rening — för att säkerställa kvaliteten på det vatten som lämnar anläggningen. Sedan flera år tillbaka har NSR byggt upp ett internt reningssystem för att vatten i största möjliga mån ska kunna behandlas på plats och inte behöva gå till det allmänna avloppsreningsverket.

En av utmaningarna med rening av lakvatten är innehållet av näringsämnen (framförallt kväve), vilka kan orsaka övergödning om de hamnar i naturen. För att minska näringen i lakvattnet arbetar NSR med en reningsteknik som kallas KBR (Kontinuerlig Biologisk Rening). Tekniken bygger på att mikroorganismer i stora vattenfyllda dammar omvandlar och bortskaffar näringen.

Biogas

Biogas produceras genom rötning av biologiskt avfall både från hushåll och från företag. Den färdiga biogasen används främst som drivmedel i bilar och bussar och ersätter då fossila bränslen. Koldioxiden som bildas vid användningen av biogas ingår i kolets naturliga kretslopp och bidrar därför inte till växthuseffekten. Utöver biogasen produceras även biogödsel som näring till regionens åkermark. Biogödseln ersätter konstgödning och bidrar därigenom bland annat till ett bättre mikroklimat i jorden, minskat utsläpp av koldioxid samt minskad förbrukning av ändliga resurser (bl a fosfor).

Risk för brand och explosion

Brand kan, förutom materiella skador, även ha stor påverkan på hälsa och miljö. Röken kan förutom att bidra med växthusgaser även sprida dioxiner och andra gifter. Okontrollerad brand i en avfallsanläggning resulterar också i en förlust av den energiutvinning som avfallet skulle bidragit med om förbränningen skett under kontrollerade former vid energiproduktion. Brand är en risk både för miljön, människor och egendom. NSR arbetar aktivt med att minska risker för brand. Det gör vi bland annat genom ett fungerade samarbete med räddningstjänsten i nordvästra Skåne, värmekameror på anläggningen, en väl implementerad och förankrad beredskapsplan samt kontinuerlig utbildning av personal.

Transporter

Alla transporter påverkar miljön, inte bara lokalt utan även på det globala planet. Påverkan kommer från bland annat förslitning av vägbanor och fossil bränsleförbränning som ger upphov till växthuseffekten. Sedan 2016 ställer NSR krav på sina insamlingsentreprenader att dessa ska utföras med fordon som drivs av biogas. För de transporter/maskiner vi har som inte kan drivas av biogas använder vi antingen diesel eller bensin med inblandning av förnybart bränsle som inte kommer från regnskogsskövling eller liknande.

Deponigas

När organiskt avfall bryts ned bildas metan, en mycket stark växthusgas (25 gånger starkare än koldioxid). För att minimera risken att metan som bildas i de gamla deponierna kommer ut i atmosfären måste den tas omhand. NSR samlar därför upp gasen genom dräneringsrör som ligger utplacerade i deponin för att sedan använda gasen i fjärrvärmeproduktion. Nuförtiden är det förbjudet att deponera sådant som bildar metan. Produktionen av metan minskar hela tiden i deponierna vilket i sig är bra, men det skapar också problem. Ju mindre mängd gas det finns i en deponi, desto svårare är det att samla upp den.

Lukt

Lukt kan uppkomma i samband med flera olika verksamheter. Lukt är som regel inte farlig men kan ibland uppfattas som obehaglig. Uppkomsten till lukt beror oftast på någon typ av driftstörning och är tillfällig. Lufttemperatur och vindriktning påverkar spridningen av lukt runt anläggningen. Vi jobbar ständigt för att minimera luktstörningar från vårt område.

Luktpanelen

Vill du också hjälpa oss i vårt arbete att minska luktproblemen? Anmäl dig då till vår luktpanel