Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Från matavfall och morgontidning till biogödsel och pappersmassa. Att se avfall som resurser är ett måste för samhällets utveckling. Det innebär stora möjligheter, men också stort ansvar.

NSR:s miljöarbete lever upp till kraven för miljöledningssystemet ISO 14 001 och utgår från sex betydande miljöaspekter, det vill säga delar i vår verksamhet som identifierats som särskilt viktiga ur miljösynpunkt. Med viktiga menas att de antingen hjälper till att göra något positivt för miljön och därför bör fokuseras på. Alternativt att de är något som ger en negativ miljöpåverkan och att vi därför måste arbeta aktivt med att minska den påverkan. Nedan hittar du vad vi gör för att dra vårt strå till stacken för vår gemensamma miljö.

Genom att tillhandahålla lösningar för källsortering och återvinning av hushållens avfall bidrar NSR till att minska miljöpåverkan från avfallet i regionen. NSR arbetar ständigt för att insamlat avfall ska hanteras och slutomhändertas på bästa sätt med hänsyn till miljön. Vi arbetar aktivt för att utveckla kommunikation och service mot invånarna för att förbättra källsorteringen.

Metan och koldioxid är växthusgaser och bidrar därför till den globala uppvärmningen.

Vid nedbrytning av biologiskt avfall i syrefri miljö bildas en mix av metangas och koldioxid som kallas biogas. I alla NSRs kommuner används matavfall från hushållen till biogasproduktion. Biogas kan användas som fordonsbränsle efter uppgradering, eller ersätta naturgas för bland annat uppvärmning.

I gamla soptippar där det tidigare lagts bland annat hushållsavfall pågår fortfarande nedbrytning av avfall. Detta kan leda till utsläpp av växthusgas, så kallad deponigas. För att minska denna påverkan har vi i Helsingborg respektive Höganäs ett nät av ledningar och brunnar som suger upp gasen. Den används sedan till fjärrvärmeproduktion.

Även transporterna av avfallet ger utsläpp. Därför kör sopbilarna på fossilfri biogas.

Brand kan göra stor påverkan på omgivningen och ge stora utsläpp, läs mer under Brand.

Lukt kan uppkomma i samband med flera olika verksamheter. Lukt är som regel inte farlig men kan ibland uppfattas som obehaglig. Uppkomsten till lukt beror oftast på någon typ av driftstörning och är tillfällig. Lufttemperatur och vindriktning påverkar spridningen av lukt runt anläggningen. Vi jobbar ständigt för att minimera luktstörningar från vårt område.

Luktpanelen
Vill du också hjälpa oss i vårt arbete att minska luktproblemen? Anmäl dig då till vår luktpanel

Allt vatten på anläggningarna tas om hand. Vattnet delas upp i olika kategorier; lakvatten, dagvatten, ytvatten och grundvatten. Då vatten varit i kontakt med avfall kallas det lakvatten.

NSRs anläggningar runt om i regionen har olika metoder för att ta om hand lakvatten och annat förorenat vatten. Några har lokala reningsanläggningar som NSR själva sköter medan andra låter vattnet gå till det kommunala reningsverket för att renas där. Gemensamt för alla anläggningar är att inget vatten lämnar anläggningen utan att kontrolleras först.

Brand är en risk både för miljön, människor och egendom. NSR arbetar aktivt med att minska risker för brand. Det gör vi bland annat genom ett fungerade samarbete med räddningstjänsten, värmekameror på anläggningen, en väl implementerad och förankrad beredskapsplan samt utbildning av personal.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window