Renhållningsordning och avfallsplan

Renhållningsordning och avfallsplan

Renhållningsordningen styr hur avfall ska hanteras medan avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i din kommun. 

Renhållningsordning

Renhållningsordningen innehåller lokala regler för hur ofta ett kärl får tömmas, vem som ansvarar för vad och till exempel hur dina kärl ska placeras. I renhållningsordningen kan du som fastighetsägare, verksamhet och kommuninvånare läsa om vad som är ditt ansvar och vårt ansvar. Renhållningsordningen är också ett verktyg att utveckla hanteringen av avfall i kommunen.

Innehåll i renhållningsordningen

I renhållningsordningen hittar du bland annat följande information:

 • Kommunens/NSR:s ansvar
 • Fastighetsägarens ansvar
 • Hur ofta avfall ska hämtas
 • Hur transportvägar ska se ut
 • Hur kärl ska placeras
 • Hur ett miljörum ska se ut

Renhållningsordning Bjuv 2020-2024
Renhållningsordning Båstad 2020-2024
Renhållningsordning Helsingborg 2021-2024
Renhållningsordning Höganäs 2020-2024
Renhållningsordning Åstorp 2020-2024
Renhållningsordning Ängelholm 2020-2024

Avfallsplan

Avfallsplanen är en plan som gäller i fyra år. Den innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i din kommun. Målen och åtgärderna ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

Avfallsplanens målområden

Avfallsplanen är uppbyggd i följande fyra målområden:

 1. Förebygga resursslöseri
  Det bästa avfallet är det avfall som inte uppstår. Genom att minska avfallsmängderna tar vi mindre resurser i anspråk.
 2. Avfall som resurs
  Det avfall som uppstår ska ses som en resurs i ett kretslopp. De ämnen och material som vi inte vill ha kvar i kretsloppet ska energi-återvinnas.
 3. Förebygga och begränsa nedskräpning
  Nedskräpning bidrar till att miljöer upplevs som otrygga. Därför ska nedskräpning minimeras.
 4. Människa och miljö i fokus
  Belastningen på miljön ska minska samtidigt som kunderna ska vara nöjda med avfallshanteringen.

Regional avfallsplan

Regional avfallsplan 2020-2024 för Båstads, Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Ängelholms och Åstorps kommun.

Bilagor till avfallsplanen

Bilaga 1: Nulägesbeskrivning
Bilaga 2: Åtgärder
Bilaga 3: Avfall som omfattas av producentansvar
Bilaga 4: Miljöbedömning
Bilaga 5: Uppgifter till länsstyrelsen