Renhållningsordning och avfallsplan

Renhållningsordning och avfallsplan

Renhållningsordningen styr hur avfall ska hanteras medan avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i din kommun. 

Renhållningsordning

Renhållningsordningen innehåller lokala regler för hur ofta ett kärl får tömmas, vem som ansvarar för vad och till exempel hur dina kärl ska placeras. I renhållningsordningen kan du som fastighetsägare, verksamhet och kommuninvånare läsa om vad som är ditt ansvar och vårt ansvar. Renhållningsordningen är också ett verktyg att utveckla hanteringen av avfall i kommunen.

Innehåll i renhållningsordningen

I renhållningsordningen hittar du bland annat följande information:

 • Kommunens/NSR:s ansvar
 • Fastighetsägarens ansvar
 • Hur ofta avfall ska hämtas
 • Hur transportvägar ska se ut
 • Hur kärl ska placeras
 • Hur ett miljörum ska se ut

Renhållningsordning Bjuv 2020-2024
Renhållningsordning Båstad 2020-2024
Renhållningsordning Helsingborg 2021-2024
Renhållningsordning Höganäs 2020-2024
Renhållningsordning Åstorp 2020-2024
Renhållningsordning Ängelholm 2020-2024

Avfallsplan

Avfallsplanen är en plan som gäller i fyra år. Den innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i din kommun. Målen och åtgärderna ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

Avfallsplanens målområden

Avfallsplanen är uppbyggd i följande fyra målområden:

 1. Förebygga resursslöseri
  Det bästa avfallet är det avfall som inte uppstår. Genom att minska avfallsmängderna tar vi mindre resurser i anspråk.
 2. Avfall som resurs
  Det avfall som uppstår ska ses som en resurs i ett kretslopp. De ämnen och material som vi inte vill ha kvar i kretsloppet ska energi-återvinnas.
 3. Förebygga och begränsa nedskräpning
  Nedskräpning bidrar till att miljöer upplevs som otrygga. Därför ska nedskräpning minimeras.
 4. Människa och miljö i fokus
  Belastningen på miljön ska minska samtidigt som kunderna ska vara nöjda med avfallshanteringen.

Regional avfallsplan

Regional avfallsplan 2020-2024 för Båstads, Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Ängelholms och Åstorps kommun.

Bilagor till avfallsplanen

Bilaga 1: Nulägesbeskrivning
Bilaga 2: Åtgärder
Bilaga 3: Avfall som omfattas av producentansvar
Bilaga 4: Miljöbedömning
Bilaga 5: Uppgifter till länsstyrelsen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window