Frågor och svar om avfallstaxan

Frågor och svar om avfallstaxan

Här hittar du svar på frågor om vilka faktorer som påverkar ändringar och skillnader i avfallstaxorna.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om avfallstaxorna. Taxorna börjar sen gälla från och med 1 april. Bakgrunden till besluten ser olika ut för olika kommuner eftersom varje kommun är sitt eget renhållningskollektiv, med en egen ekonomi. Här kan du läsa mer om vad som påverkar avfallstaxorna generellt samt hur ekonomin i de olika renhållningskollektiven påverkar avfallstaxorna för standardabonnemang villor.

Frågor och svar om avfallstaxan

Det finns flera faktorer som i år påverkar kostnaderna för avfallshanteringen.

Ökade förbränningskostnader
På sex år har kostnaden för energiåtervinning restavfall ökat med 344 kronor från 500 kronor per ton 2018 till 844 kronor per ton 2023. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader för Öresundskraft för att köpa utsläppsrätter för att kompensera för förbränning av den fossila plast som läggs i restavfallet.

Höjda material- och energipriser
Under 2022 har omvärldsfaktorer medfört att prisnivåerna ökat rejält på både varor, tjänster och energi. Detta påverkar i sin tur kostnaderna för avfallshanteringen och därmed avgifterna i avfallstaxan.

Indexreglering
För hämtning av avfall vid fastigheten är indexhöjningen nästan 10 procent medan den för hämtning av slam är 15 procent. Kostnaden för hämtning av avfall utgör en större del av den totala kostnaden för avfallshanteringen och har därför också en stor påverkan på avgiften. Indexet påverkas bland annat av transportkostnader, energipriser och den allmänna prisnivån i samhället. De senaste åren har index legat på 3-4 procent.

Dessa tre faktorer har bidragit till att kommunerna behövt höja avgifterna under 2023. Både grundavgiften och den rörliga avgiften har påverkats av dessa faktorer.

Varje kommun är sitt eget renhållningskollektiv, med en egen ekonomi. Att taxan ser olika ut beror på att ekonomin för renhållningen ser olika ut i de olika kommunerna. I Båstad finns t ex ett överskott och i Höganäs och Ängelholm finns ett underskott. I Bjuv, Helsingborg och Åstorp är ekonomin mer eller mindre i balans.

Avfallstaxan består av en grundavgift* och en rörlig avgift.

Den rörliga avgiften ska bland annat täcka kostnader för dina kärl, matavfallspåsar samt insamling och behandling av ditt avfall. Den rörliga avgiften skiljer sig beroende på vad du har för abonnemang.

Grundavgiften ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och grovavfall.

*På flerfamiljsfastigheter och verksamheter är grundavgiften inbakad i den rörliga avgiften.