Vad får vi lämna själva

Vad får vi lämna själva

När det gäller transport av avfall finns det en del regler som du som företagare eller verksamhetsutövare behöver känna till.

Hur avfall får transporteras och av vem styrs främst av miljöbalken och avfallsförordningen där du kan fördjupa dig i vilka regler som gäller. Om du har frågor kring gällande lagstiftning får du kontakta den myndighet som har tillsyn på området, vilket ofta är kommunens miljöenhet.

Hushållsavfall får endast transporteras av kommunen/NSR

Hushållsavfall från Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm ska transporteras bort av NSR, som har det operativa ansvaret för insamling av hushållsavfall i dessa kommuner. Avfallet får därför bara transporteras av NSR eller NSR:s upphandlade entreprenör.

Hushållsavfallet i din verksamhet är det avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor befinner sig i lokalen eller på anläggningen. Det kan vara avfall från personalmatsalar, restauranger eller toaletter. Även slam och städavfall från fastighetsskötsel, liksom avfall från omklädningsrum och duschrum räknas som hushållsavfall.

Detta får du köra själv

Icke-farligt avfall

Du får själv köra eget icke-farligt avfall (utom hushållsavfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Farligt avfall

Följande gäller för farligt avfall:

  • Anmäl eller sök tillstånd
    Tänk på att den verksamhet som avser att transportera sitt eget farliga avfall, inklusive elektronikavfall, ska anmäla eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen före transport, se 7 § SFS 2020:614. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver.
    Om det gäller mindre mängder
    (max 100 kg eller 100 liter) farligt avfall , liksom hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos Länsstyrelsen. För större mängder ska du istället söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
  • Upprätta transportdokument
    Du ska för varje transport upprätta ett transportdokument för ditt farliga avfall. Regler om transportdokument finns i SFS 2011:927 Avfallsförordning 60 § och i SNFS 2005:3 Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av farligt avfall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window