Vad du som företagare kan lämna själv

Vad du som företagare kan lämna själv

När det gäller transport av avfall finns det en del regler som du som företagare eller verksamhetsutövare behöver känna till.

Hur avfall får transporteras och av vem styrs främst av miljöbalken och avfallsförordningen där du kan fördjupa dig i vilka regler som gäller. Om du har frågor kring gällande lagstiftning får du kontakta den myndighet som har tillsyn på området, vilket ofta är kommunens miljöenhet.

Kommunalt avfall får endast transporteras av kommunen/NSR

Till kommunalt avfall räknas avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som liknar avfall från hushåll. Du kan läsa mer om vad som räknas till kommunalt avfall i miljöbalken 15 kap. 3 §. Läs mer om kommunalt avfall

Kommunalt avfall från Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm ska transporteras bort av NSR, som har det operativa ansvaret för insamling av kommunalt avfall i dessa kommuner. Avfallet får därför bara transporteras av NSR eller NSR:s upphandlade entreprenör.

Kommunalt avfall i din verksamhet är det avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor befinner sig i lokalen eller på anläggningen. Det kan vara avfall från:

 • personalmatsalar
 • restauranger
 • toaletter
 • omklädningsrum och duschrum

Det gäller även slam och städavfall från fastighetsskötsel.

Detta får du köra själv

Icke-farligt avfall

Du får själv köra eget icke-farligt avfall (förutom kommunalt avfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Farligt avfall

Följande gäller för farligt avfall:

 • Anmäl eller sök tillstånd
  Tänk på att den verksamhet som avser att transportera sitt eget farliga avfall, inklusive elektronikavfall, ska anmäla eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen före transport, se 7 § SFS 2020:614. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver.
  Om det gäller mindre mängder
  (max 100 kg eller 100 liter) farligt avfall , liksom hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos Länsstyrelsen. För större mängder ska du istället söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
 • Upprätta transportdokument
  Du ska för varje transport upprätta ett transportdokument för ditt farliga avfall. Regler om transportdokument finns i Avfallsförordningen och i NFS 2022:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall.

Andra saker att tänka på när du lämnar farligt avfall som företag