NSR tar inte emot CFC-haltig isolering

NSR tar inte emot CFC-haltig isolering

NSR tar inte emot rivningsavfall med CFC-haltig isolering. Förbränning av CFC-isolering orsakar utsläpp av freoner som skadar ozonlagret, och behöver därför hanteras av särskilda anläggningar.

CFC-haltigt material i byggnader är idag den största källan till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen i Sverige. CFC-haltig isolering är vanligt i kylrumsväggar och fjärrvärmerör. CFC är också en kraftfull växthusgas, även känd under namnet freon. Det finns stor potential att minska utsläppen genom riktig hantering i samband med rivning.

Allt avfall med en CFC-halt över 0,1 viktprocent (det vill säga andel av isoleringens vikt) ska betraktas som farligt avfall. Det innebär att det ska identifieras, sorteras, hanteras separat och transporteras av entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall för att sedan lämnas till en anläggning med tillstånd. Det är kommunen som har tillsyn av rivningsverksamheter där CFC-haltigt material hanteras.

NSR har inte tillstånd för destruering av CFC-haltigt rivningsavfall. För rådgivning hänvisar vi till Naturvårdsverket.

Läs mer i Naturvårdsverkets faktablad (pdf)