Lämna förorenade massor

Lämna förorenade massor

Vi tar emot och behandlar förorenade massor och jordar på vår återvinningsanläggning i Helsingborg. Det här behöver du tänka på innan du levererar jordarna/massorna till oss.

Det mesta av massorna som kommer in till anläggningen är förorenade med oljeprodukter som bensin, diesel eller eldningsolja.

Massor som är förorenade med oljeprodukter lämpar sig väl till biologisk behandling där de blandas med gödsel eller annan näringslösning och komposteras. Efter behandling är massorna i de flesta fall så rena att de kan användas ute i samhället.

Övriga jordföroreningar som vi tar emot innehåller tungmetaller, bekämpningsmedel, PCB, PAH och VOC. Dessa massor tas in och används inom våra anläggningar om de inte innehåller alltför höga halter av föroreningar. Om massorna är alltför förorenade deponeras de på vår deponi för farligt avfall.

Att tänka på

När ni kontaktar oss angående förorenade jordar och massor som behöver tas om hand, är det bra om ni kan svara på följande frågor.

  • Vilka analyser har gjorts och hur?
  • Vilken typ av jord/slam är det? (till exempel sand, lera, sten)
  • Vilken typ av förorening rör det sig om?
  • Vilken typ av verksamhet har bedrivits på den plats massorna kommer ifrån eller vilken typ av olycka har orsakat föroreningen?
  • Hur stora mängder? (ton eller kubikmeter)
  • Hur tänker ni er att transporten av massorna ska ske?

Glöm inte fylla i avfallsdeklaration

Innan ni levererar massorna till vår återvinningsanläggning i Helsingborg måste ni även fylla i en avfallsdeklaration för förorenade jordar/massor och skicka den till oss. Om ni inte gör detta kan vi inte ta emot leveransen.