Smarta soprum

Smarta soprum

Miljöhus utanför flerfamiljshus I samarbete med Höganäshem och Bintel AB testar vi nivåmätare i samtliga kärl hos Höganäshem.

Syftet med projektet är att undersöka hur vi med hjälp av nivåmätare (en sensor som mäter hur fullt kärlet är) kan upptäcka förändringar i avfallsmängderna över tid. På så sätt kan vi lära oss mer om hur vi på ett effektivt sätt kan uppmuntra till ökad sortering och minskade avfallsmängder.

Vad vill vi lära oss?

Vi vill med hjälp av nivåmätare undersöka vilka insatser som bidrar till att vi hos flerfamiljsbostäder:

  • minskar restavfallet och de totala avfallsmängderna.
  • minskar kostnaderna för avfallshanteringen för flerfamiljsfastigheter.
  • förbättrar arbetsmiljön för fastighetsskötare och miljöarbetare.
  • ökar kundnöjdheten hos lägenhetsinnehavare.

Hur testar vi?

Vi började med att montera 14 nivåmätare i två soprum på samtliga avfallstyper som samlas in i kärl, totalt 28 sensorer. I båda soprummen finns kärl för sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar. Därefter testade vi lite olika insatser för att se om det gav effekt på sorteringen. Resultaten har så här långt varit mycket intressanta och därför har Höganäshem valt att utöka testet till att omfatta samtliga miljörum och cirka 540 kärl. Det utökade testet beräknas vara fullt igång i april 2022.

Testets olika faser

Testet är uppbyggt i följande tre faser:

  • Fas 1 – vi testar så att nivåmätarna fungerar som de ska och att de samlar in rätt data.
  • Fas 2 – vi skapar en baslinje.
  • Fas 3 – vi testar olika åtgärder för att se hur de påverkar avfallsmängderna.

Fördelen med nivåmätare

Genom att sätta nivåmätare i varje sopkärl kan vi få löpande information om hur avfallsmängderna varierar. Den stora fördelen är att vi utan att besöka soprummen kan följa variationerna i varje kärl, både under dagen och mellan veckor och månader.

Lärdomar

Efter att ha jobbat aktivt med de två första testsoprummen har vi fått följande bekräftat:

  • Rätt dimensionerande miljörum skapar möjligheter för bra sortering och mindre restavfall.
  • Det krävs ett aktivt arbete med miljörummen för att sorteringen ska fungera bra.
  • Enbart informationslappar ger begränsad effekt medan fysiska förändringar i miljörummen har störst effekt.