Visselblåsning

Visselblåsning

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka missförhållanden inom NSR. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern, objektiv partner.

Syftet med NSR:s visselblåsarfunktion är att medarbetare och andra med professionell koppling till organisationen ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av NSR:s verksamheter. Skyddet innebär dels att NSR inte får vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering och dels att den rapporterande personens uppgifter är skyddade av sekretess.

Vad kan anmälas?

Genom visselblåsarfunktionen kan du rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse. Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser. Även missförhållanden som berör offentlig upphandling och andra ekonomiska oegentligheter kan rapporteras.

Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, t ex mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, ska inte hanteras via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringskanaler för detta.

Vem kan göra en anmälan?

Samtliga anställda inom NSR, och andra som har en arbetsrelation till NSR har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen. Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara anställd eller styrelseledamot inom NSR.

Hur kommer min rapport att hanteras?

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

Gör din anmälan här

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Rapportera här

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00) eller på ett möte.