Samrådsunderlag

Samrådsunderlag

På den här sidan kan du ta del av det kompletterande samrådsunderlaget inför tillståndsansökan enligt miljöbalken för NSR Återvinningsanläggning Höganäs.

Tiden för att lämna synpunkter har nu löpt ut.

Synpunkterna som inkommit kommer att beaktas inom ramen för den specifika miljöbedömningen. Härnäst kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas som bl.a. beskriver verksamhetens förväntade miljöeffekter, förslag på skyddsåtgärder och uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten. Miljöeffekterna bedöms för närvarande främst bestå i utsläpp till vatten. Därefter inges ansökan till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Ladda ner samrådsunderlag (pdf)