Resultat från On Demand-testet

Nu är slutrapporten om NSR:s test med behovsstyrd tömning i Helsingborg klar. Flera faktorer gör att NSR inte rekommenderar bestäm-själv-tömning i större skala. Däremot finns möjlighet att utveckla och effektivisera dagens sophämtning med vissa inslag av behovsstyrd tömning.

Om testet

  • Cirka 2 000 hushåll i Helsingborg testade 2020–21 behovsstyrd tömning (även kallat bestäm-själv-tömning eller On Demand).
  • Hushållen fick beställa tömning vid behov, istället för att sopbilen kom på fasta dagar och tömde kärlen vare sig de var fulla eller halvtomma.
  • Hushållen beställde tömning via ett reglage på kärlet och sopbilen kom inom 1–2 arbetsdagar.
  • Totalt ingick 5 400 fyrfackskärl och trädgårdskärl i testet.

Målet med testet var att få underlag för beslut om behovsstyrd tömning skulle vara möjligt och positivt att införa i full skala.

Resultat från testet

Utvärderingen visar att behovsstyrd tömning i testet ledde till:

  • ökade transporter både i tid och sträcka, vilket i sin tur innebär högre närvaro av tunga fordon i bostadsområdena.
  • inte märkbart ökad sortering.
  • ökade kostnader på grund av ökade transporter och tekniken som krävs.

Dock var kundnöjdheten hög och i en enkät svarade 82 procent av deltagarna att de gärna ville fortsätta med bestäm-själv-tömning.

Pandemi och teknik har påverkat

Coronapandemin har troligtvis spelat roll men bedöms inte ha varit avgörande för resultatet. Framförallt har fler invånare varit i sin bostad mer, vilket skapat större avfallsmängder hemma. Köpbeteendet har också förändrats med ökad e-handel.

Den teknik som användes i testet har inte provats i denna skala tidigare. I stort har tekniken fungerat, men inte tillräckligt bra.

Slutsatsen från testet är att NSR inte förordar behovsstyrd tömning av fyrfackskärl i större skala.

Utmaningar och slutsats

Utvärderingen visar att fyrfackskärl skapar utmaningar vid behovsstyrd tömning. Detta eftersom volymen för de olika avfallsslagen har stor betydelse för när kärlet behöver tömmas och det är oftast bara ett eller två fack som blir fulla.

Variationen i antalet tömningar gör det också svårt att planera logistiken när det gäller behovet av fordon och personal.

Slutsatsen från testet är att NSR inte förordar behovsstyrd tömning av fyrfackskärl i större skala.

Förslag för framtiden

Testet visar dock att det finns möjlighet att utveckla och effektivisera dagens avfallshantering med en bas av schemalagd tömning som kompletteras med behovsstyrd tömning.

Några förbättringsområden är:

  • Trädgårdskärl: många kunder behöver färre tömningar, men mer koncentrerade under vissa perioder (istället för varannan vecka i perioden vecka 9–48).
  • Fritidshus: abonnemangens utformning gör att en del fritidsboende väljer ett abonnemang för permanentboende, trots att de inte har det behovet stora delar av året.

Här kan du läsa mer om hur vi aktivt jobbar med att testa olika nya tjänster.