Återvinningscentral Båstad stängd

Återvinningscentral Båstad stängd

Återvinningscentralen i Båstads kommun är stängd sedan den 30 mars 2019. Du är välkommen att besöka någon av NSR:s andra återvinningscentraler.

Nya avfalltjänster i Båstad

Under 2020 genomförde NSR tillsammans med Båstads kommun förstudien ”Nya återvinningstjänster Båstad” (pdf). Syftet med förstudien var att undersöka vilket som är det bästa sättet att samla in grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall på ur ett kund- och miljöperspektiv. Fokuset låg på att kunna erbjuda service så nära hemmet som möjligt. Några av de viktigaste behoven som kom fram i förstudien har lagt grunden till två projekt som NSR nu driver:

Projekt grönyta: för trä och trädgårdsavfall

Ett viktigt behov som lyftes fram i förstudien var att Båstadborna behöver kunna lämna vissa avfallsslag mer lokalt.  Det handlar om avfall som uppstår i stora mängder och kontinuerligt, i första hand trä och trädgårdsavfall. För detta driver NSR nu projektet ”Grönyta Båstad”.

Vill du veta mer om Grönyta-projektet går det bra att kontakta projektledare Åsa Strickland

Projekt mobil resurspunkt: för farligt avfall och grovavfall

För att tillgodose behovet av att kunna lämna in farligt avfall, elektronikavfall och visst grovavfall närmare sin bostad driver NSR projektet ”Mobil resurspunkt” (mobil ÅVC). Även det var ett av förslagen i förstudien.

Vill du veta mer om den Mobila resurspunkten kan du kontakta projektledare Angelika Blom

Läs hela förstudien

Om du vill veta mer så kan du ladda ner och läsa hela förstudien som pdf.

Ladda ner förstudie

Många nya möjligheter att lämna sorterat avfall i Båstads kommun

Det är inte bara på en återvinningscentral man kan lämna avfall. För dig som privatperson finns det flera möjligheter att lämna sorterat avfall och vi jobbar hela tiden med att utöka möjligheterna. Här finner du hela utbudet som vi och andra kan erbjuda i Båstads kommun.

Vanliga frågor och svar

Enligt mark- och miljödomstolen måste deponin, där den gamla ÅVC-anläggningen fanns, vara sluttäckt senast den 31 december 2019. Det arbetet är nu avslutat. I Båstads kommun har det därmed sedan länge pågått diskussioner kring placering av en ny återvinningscentral i kommunen.

En av svårigheterna har varit att hitta en lämplig plats som samtidigt har ett tillräckligt stort besöksunderlag för att kunna fungera kostnadseffektivt i enlighet med den solidariska finansieringsmodellen som NSR:s ägare beslutat om.

Under 2020 utredde Båstad kommun tillsammans med NSR nya sätt att samla in bland annat grovavfall och farligt avfall. Ett av sätten som vi testar hösten 2021 är en mobil återvinningstjänst, där NSR kommer ut till olika platser på Bjäre nära invånarna. Den mobila återvinningstjänsten är ett komplement till de tjänster som redan finns, däribland hämtning av grovavfall fastighetsnära.

Själva återvinningscentralen som låg i Svenstad var endast en liten del av anläggningen. Större delen var en gammal deponi. En modern återvinningscentral ser mycket annorlunda ut jämfört med den som funnits i Svenstad. I filmen nedan kan du se ett exempel på en ny återvinningscentral.

Ja, ditt körkort, ÅVC-kort eller kundkort gäller på alla NSR:s återvinningscentraler.

NSR har informerat om stängningen av återvinningscentralen i Svenstad på följande sätt:

 • I kundbladen som skickas med fakturan till samtliga fastighetsägare med villa- eller fritidsabonnemang. En digital version skickas även till de kunder som har digitalt kundblad
  – Nr 4, 2018 (1 nov)
  – Nr 1, 2019 (1 feb)
  – Nr 2, 2019 (2 maj)
 • Extra digitalt utskick till kunder med digitalt kundblad (22 mars 2019)
 • Denna informationssida med frågor och svar publicerades i slutet av oktober 2018 och har sedan dess kontinuerligt uppdaterats med ny information. Vi hänvisar även hit från andra sidor på nsr.se
 • Riktade brevutskick till kunder utan abonnemang för trädgårdsavfall eller med få tömningar på trädgårdskärlet (7 jan)
 • Flyers har delats ut och skyltar har satts upp på återvinningscentralen från den 1 november 2018
 • Vepa och skylt med hänvisning till Ängelholms återvinningscentral finns utanför anläggningen sedan stängning
 • Facebookinlägg särskilt styrda till boende i regionen
 • Via kvartalsfakturorna april-juni 2019 (skickades 2 maj)

Utöver detta har NSR uttalat sig om stängningen samt informerat om vilka lösningar som finns i diverse artiklar i bland annat Helsingborgs Dagblad. Även Båstads kommun har informerat via sin webbplats.

Enligt mark- och miljödomstolen måste deponin, som utgjorde större delen av anläggningen, vara sluttäckt senast den 31 december 2019.

Den 30 mars 2019 slutade vi ta emot avfall på återvinningscentralen i Svenstad. Därefter har marken sluttäckts, återställts och lämnats tillbaka till markägaren.

Enligt mark- och miljödomstolen måste deponin, som utgjorde större delen av anläggningen, vara sluttäckt senast den 31 december 2019. Det arbetet är nu avslutat.

Efter att NSR sluttäckt och återlämnat området har vi ansvar i många år framöver att kontrollera och underhålla sluttäckningen så omgivningen inte påverkas negativt.

Frågor om buller från en ny återvinningscentralen kan inte besvaras i nuläget. Detta kommer att regleras i miljötillståndet.

På en återvinningscentral förekommer främst buller från lastning i containrar och fordon i drift. Generellt beror ljudnivån på vilken verksamhet som ska bedrivas samt på tomtens omgivning, det vill säga om det finns träd, bullervallar och dylikt i omgivningen.

Vår bedömning är att förekomsten av skadedjur är begränsad. I de fall det ändå förekommer, så har vi avtal med saneringsfirma som är specialiserad på skadedjur.

Frågor om lukt kan inte besvaras i nuläget. Luktnivån beror på vilken verksamhet som ska bedrivas samt på tomtens omgivning. Frågan kommer att regleras i miljötillståndet.

På en återvinningscentral kan det generellt uppstå lukt när man behandlar trädgårdsavfall.

Sluttäckning betyder att vi täcker över en deponi när den inte används mer, med hjälp av olika skikt som kapslar in avfallet. Detta gör vi för att skydda människor, djur och miljö.

Återställning betyder att vi sluttäcker området och lämnar det i ett skick som passar in i landskapsbilden.