Miljöbarometern

Miljöbarometern

I NSR:s miljöbarometer kan du följa hur våra sex ägarkommuner ligger till gällande våra olika målområden.

Hösten 2019 antog våra sex ägarkommuner en gemensam avfallsplan. Syftet var att   gemensamt verka för att minska avfallets mängd och farlighet och därmed  styra kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och cirkulär ekonomi.

I NSRs miljöbarometer kan du följa med i detalj hur vi ligger till i avfallsplanens fyra målområden:

Målområde 1: Förebygga resursslöseri

1: Förebygga resursslöseri

Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Med mindre avfallsmängder tar vi mindre resurser i anspråk och minskar vårt ekologiska fotavtryck.

2: Från avfall till resurs

Detta målområde syftar till att hanteringen av avfall ska utföras på mest lämpligt sätt. Avfallet ska i största möjliga mån ses som en resurs i ett kretslopp.

3: Förebygga och begränsa nedskräpning

Detta målområde avser att förebygga och begränsa nedskräpning. Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde till.

4: Människa och miljö i fokus

Detta målområde syftar till att minska belastningen på miljön samt att kunderna i regionen ska vara nöjda med avfallshanteringen.

Hur ligger vi till?

Vill du följa hur vi ligger till i de olika effektmålen under varje målområde kan du gå in på NSRs miljöbarometer. Där hittar du också uppföljning  av siffrorna i årsbokslutet, hållbarhetsrapporten samt ägardirektivet. I slutet av juli 2020 kan du även se hur prognosen för hela året ser ut.

Till miljöbarometern

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window