Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vårt miljöarbete

Från matavfall och morgontidning till biogödsel och pappersmassa. Att se avfall som resurser är ett måste för samhällets utveckling. Det innebär stora möjligheter, men också stort ansvar.

NSR:s miljöarbete lever upp till kraven för miljöledningssystemet ISO 14 001 och utgår från sex betydande miljöaspekter, det vill säga delar i vår verksamet som identifierats som särskilt viktiga ur miljösynpunkt. Med viktiga menas att de antingen hjälper till att göra något positivt för miljön och därför bör fokuseras på. Alternativ är det något som ger en negativ miljöpåverkan och NSR måste därför arbetas aktivt med att minska den påverkan. Nedan hittar du vad vi gör för att dra vårt strå till stacken för vår gemensamma miljö.

Genom att tillhandahålla lösningar för källsortering och återvinning av hushållens avfall bidrar NSR till att minska miljöpåverkan från avfallet i regionen. NSR arbetar ständigt för att insamlat avfall ska hanteras och slutomhändertas på bästa sätt med hänsyn till miljön. Vi arbetar aktivt för att utveckla kommunikation och service mot invånarna för att förbättra källsorteringen.

Metan och koldioxid är växthusgaser och bidrar därför till den globala uppvärmningen.

Vid nedbrytning av biologiskt avfall i syrefri miljö bildas en mix av metangas och koldioxid, som kallas biogas. I alla NSRs kommuner används allt matavfall från hushållen till biogasproduktion. Biogas kan efter uppgradering användas som fordonsbränsle eller ersätta naturgas för bland annat uppvärmning.

I gamla soptippar där det tidigare lagts bland annat hushållsavfall pågår fortfarande nedbrytningen vilket kan leda till utsläpp av växthusgaser, så kallad deponigas. För att minska denna påverkan har man i Helsingborg respektive Höganäs ett nät av ledningar och brunnar som suger upp gasen för att sedan användas till fjärrvärmeproduktion.

Även transporterna av avfallet ger utsläpp. Därför kör sopbilarna på fossilfri biogas.

Brand kan göra stor påverkan på omgivningen och ge stora utsläpp, läs mer under Brand.

Lukt kan uppkomma i samband med flera olika verksamheter, den är som regel inte farlig men kan ibland uppfattas som obehaglig. Uppkomsten till lukt beror oftast på någon typ av driftstörning och är tillfälliga. Lufttemperatur och vindriktning påverkar hur spridningen av lukt blir runt anläggningen. Vi jobbar för att ständigt minimera luktstörningar från området.

Luktpanelen

2002 inrättades en luktpanel bestående av boende i närområdet. Genom att jämföra panelens notering med allmänhetens klagomål och aktiviteter på NSR Återvinningsanläggning Helsingborg kan vi se vad som orsakar lukt och vilka åtgärder som motverkar dålig lukt.

Vill du också hjälpa oss i vårt arbete att minska luktproblemen? Anmäl dig nedan!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Allt vatten på anläggningarna tas om hand. Vattnet delas upp i olika kategorier lakvatten, dagvatten, ytvatten och grundvatten. Då vatten varit i kontakt med avfall kallas det lakvatten.

NSRs anläggningar runt om i regionen olika metoder för att ta om hand lakvatten och andra förorenade vatten. Några har lokala reningsanläggningar som NSR själva sköter medans för andra går vattnet till det kommunala reningsverket och renas där. Gemensamt för alla anläggningar är att inget vatten lämnar anläggningen utan att först kontrolleras.

Brand är en risk både för miljön, människor och egendom. NSR arbetar aktivt med att minska risker för brand. Bland annat genom ett fungerade samarbete med räddningstjänsten, värmekameror på anläggningen, en väl implementerad och förankrad beredskapsplan samt utbildning av personal.

Våra sex betydande miljöaspekter

 • Återvinning och sortering
 • Lakvatten
 • Biogas
 • Risk för brand och explosion
 • Diffus avgång av deponigas
 • Transporter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close