NSR bryter med stiftelse

En del av NSR:s utvecklingsarbete har sedan 2018 drivits genom dotterbolaget Verapark Circularity AB. En av de tänkta finansieringsformerna för denna verksamhet har varit genom att ingå samarbete med en stiftelse. Det har framkommit information som innebär att allt samarbete med denna stiftelse kommer att avslutas. NSR kommer också att avsluta alla återstående affärsrelationer kopplade till denna finansieringsmodell.

NSR tillsatte i oktober en utredning av stiftelsen NoWaste Foundation. Utredningen är nu klar och styrelsen är informerad.

Slutsatserna i korthet är att det finns anledning att ifrågasätta den stiftelse och de affärsrelationer kopplade till denna, som var tänkt att finansiera Veraparks utveckling. Allt samröre med stiftelsen och bolag kopplade till denna avslutas på uppdrag av NSR:s presidium. Styrelsen är informerad om detta avslut och formellt beslut fattas på nästa styrelsemöte som äger rum den 20 november.