Frågor och svar om den nya avfallstaxan för 2021

Här hittar du svar på frågor om vilka faktorer som har legat bakom höjningen av avfallstaxorna 2021.

Varje år beslutar kommunfullmäktige i respektive kommun om de nya avfallstaxorna. De nya taxorna börjar sen gälla från och med 1 april. Bakgrunden till besluten ser olika ut för olika kommuner eftersom varje kommun är sitt eget renhållningskollektiv, med en egen ekonomi. Här kan du läsa mer om varför taxorna höjdes (eller inte) och hur mycket högre kostnaden blir för ett standardabonnemang villa.

Frågor och svar om avfallstaxan 2021

Generella faktorer som påverkar alla kommuner:

Höjd skatt på förbränning av restavfall

Skatten höjdes från 75 kronor per ton 2020 till 100 kronor per ton 2021. År 2022 höjs skatten till 125 kronor per ton.

Minskade intäkter från förpackningar och tidningar

Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är en extra service som finansieras dels av den serviceavgift som kunden betalar, dels av den ersättning NSR får när bolaget lämnar det insamlade materialet till producenterna. Ersättningen sjönk under 2020 på grund av att industrin i världen bitvis stod stilla. NSR behövde därför höja serviceavgiften för att kunna fortsätta samla in återvinningsmaterial fastighetsnära.

Minskade intäkter från återvinningsmaterial

En del återvinningsmaterial som lämnas till återvinningscentralerna, till exempel elektronikavfall, skrot och pallar får NSR ersättning för. Eftersom industrin i världen bitvis stod stilla under 2020 sjönk denna ersättning.

Högre ersättning till entreprenörer

Avtal med entreprenörer om att samla in avfall är reglerade efter index. En del av dessa indexregleringar innebär att NSR behöver betala en större ersättning till sina entreprenörer.

Inget producentansvar för fastighetsnära insamling

Kravet på producenterna om att införa bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar sköts på framtiden. Tidigare fanns ett beslut om införande 2021. Det innebär att kunder får fortsätta att betala en serviceavgift till NSR för att få hämtat förpackningar och tidningar.

Ny lagstiftning för farligt avfall

En ny rapporteringsskyldighet för farligt avfall som samlas in på bland annat återvinningscentralerna kräver administration från NSR, vilket innebär en ökad kostnad.

Ökat antal besökare på NSR:s återvinningscentraler

Antalet besökare har ökat med 5 procent två år i rad. Det har gjort att vi behövt anställa mer personal till återvinningscentralerna, därmed har driftskostnaderna ökat.

Bjuvs kommun påverkas av de generella faktorerna ovan. Tack vare att ekonomin för renhållningen är i balans blir höjningen lägre än i andra kommuner.

Båstads kommun påverkas av de generella faktorerna ovan, men har ett överskott sedan tidigare som behöver betalas tillbaka till kunderna. Det gör vi genom att ta av det gamla överskottet för att täcka underskottet i budgeten. Därför höjs inte taxan i Båstads kommun 2021.

Förutom de generella faktorerna ovan påverkar följande:

Tidigare överskott är återbetalt

Det stora överskott som byggts upp sedan 80-talet på cirka 50 miljoner kronor har sedan 2012 betalats tillbaka till kunderna genom sänkt taxa. Nu har överskottet i stort sett arbetats bort. En mindre del stannar kvar i kollektivet för oförutsedda framtida kostnader.

Fortfarande låg taxa

Trots årets höjning är taxan för villor fortfarande mycket låg. Framförallt med tanke på att service så som hämtning av grovavfall samt tidningar och förpackningar ingår.

När det gäller flerfamiljsfastigheter hade Helsingborg landets tredje lägsta avfallstaxa år 2019 och 2020. Det visar den så kallade Nils Holgersson-undersökningen som Fastighetsägarföreningen gör varje år. nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2020/avfall-2020/

Förutom de generella faktorerna ovan påverkar följande:

Ekonomin är i obalans

De senaste åren har ekonomin i renhållningen varit underfinansierad av taxorna och finansierats av ett tidigare överskott som skulle betalas tillbaka till kunderna. Nu finns inte mer kvar av detta överskott, eftersom de cirka 14 Mkr som återstår är fonderade. Det har man gjort för att ha medel för att återställa gamla deponier som finns i kommunen.

Inköp av kärl

Det finns ett stort behov av att ersätta trasiga kärl i Höganäs. Detta har lett till kostnader för inköp av nya kärl. Nya kärl behövs också för att ersätta de gamla kärlen när kund byter abonnemang eftersom då ingår kärlen i taxan. Idag äger kunden själv sina kärl för rest- och matavfall, vilket ger en stor variation av kärl ute i kommunen. Olikheterna är en arbetsmiljörisk eftersom kärlen inte alltid passar på bilarna och kan tömmas säkert. Därför byter vi kärlen till rätt modell efter hand.

Investering i nya bilar

De bilar som NSR tog över hade rullat länge i kommunen och var gamla. En bil var i akut behov av att bytas ut. Under 2020 har vi köpt en begagnad biogasbil och under 2021 kommer tre nya biogasbilar att levereras.

Ökat antal tömningar av förpackningar och tidningar

2021 förbättrar vi servicen genom att öka antalet tömningar av förpackningar och tidningar hos villafastigheter från 10 till 13 tömningar per år. Det gör vi för att kunderna ska få en fast tömningsdag och ett jämt intervall mellan tömningarna. Men även för att kärlen ska räcka till och för att kunden inte ska behöva lägga återvinningsmaterial i restavfallskärlet.

Åstorps kommun påverkas av de generella faktorerna ovan. Tack vare att ekonomin för renhållningen är i balans blir höjningen lägre än i andra kommuner.

Förutom de generella faktorerna ovan har Ängelholm ett underskott sedan flera år som beror på följande:

Högre anslutning till nya fyrfackssystemet än beräknat

Den högre anslutningen innebar att intäkterna blev mindre än beräknat eftersom villataxan är miljöstyrd. Även själva bytet av insamlingssystem och entreprenör genererade mer personalkostnader 2016-2017.

Tillfälliga extra kostnader

Införandet av nytt insamlingssystem 2016 innebar extra kostnader i form av tömning av det gamla systemet innan det nya kunde införas.

Obalans i ekonomin för insamling av slam

Intäkterna täckte inte kostnaderna och har därför höjts successivt sedan 2018.

Högt utnyttjande av återvinningscentralerna

Antalet kommuninvånare som besöker återvinningscentralen har ökat sedan flera år. Det gör att även kostnaderna ökat.

Ny ekonomisk fördelning

2017 införde ägarna så kallad solidarisk finansiering. Den har gett Ängelholms kommun ökade kostnader för återvinningscentralen. Tidigare betalade kommunen mindre än vad det egentligen kostade. Principen innebär att varje besök debiteras på just den kommun som besökaren är folkbokförd i/äger en fastighet i.

Varje kommun är sitt eget renhållningskollektiv, med en egen ekonomi. Att taxan ser olika ut beror på att ekonomin för renhållningen ser olika ut i de olika kommunerna. I Båstad finns t ex ett överskott och i Höganäs och Ängelholm finns ett underskott. I Bjuv, Helsingborg och Åstorp är ekonomin i balans.

Bjuv/Helsingborg/Åstorp: 62,50 kronor i månaden. Från 1950 till 2700 kronor per år.

Båstad: Ingen höjning.

Höganäs: 60 kronor i månaden. Från 1405 till 2125 kronor per år.

Ängelholm: 90 kronor i månaden. Från 2475 till 3550 kronor per år.

Villaabonnemang där man inte sorterar ut matavfall (Höganäs) eller har 52 tömningar på kärl 1 (Helsingborg) höjs mer. Det betyder att om man väljer ett annat abonnemang kan man spara många tusenlappar per år. Kompletteringskärl för restavfall blir också dyrare men det är fortfarande billigare att ha ett kompletteringskärl med 26 tömningar än att ha 52 tömningar på kärl 1.