Kim Olsson

“Tillsammans är ett ledord för oss på NSR”

Det omöjliga blev möjligt när de nordvästskånska politikerna beslutade om en proaktiv avfallspolitik med halvering av avfallsmängden som ledstjärna. Stora förändringar har gjorts i NSR:s verksamhet under 2017 och den internationella uppmärksamheten för Vera Park har gett nya möjligheter att dela kunskap kring vår cirkulära affärsmodell.

 

NSR:s ägare har beslutat om en halvering av de totala hushållsavfallsmängderna i nordvästra Skåne senast 2020 och att källsorteringen ska förbättras till att vi endast har 100 kilo restavfall per person 2020. Bland de uppsatta målen är det tydligt att de största utmaningarna främst finns i minskningen av grovavfall och onödigt matsvinn, men även ökad källsortering av förpackningar och matavfall är en stor utmaning. Hög kvalitet i projektstyrning kommer att krävas för att kunna genomföra aktiviteter som når de planerade effektmålen. Under 2017 har bolaget utvecklat en egen grupp av projektspecialister som ansvarar för att driva förflyttningen av verksamheten.

 

Tyvärr har inte våra intressenter kommit lika långt i sina visioner och målsättningar.

NSR har ihärdigt framfört till Naturvårdsverket, att återvinningsmålet för plastförpackningar måste vara på samma nivå som andra slags förpackningar, annars blir det en subvention till den kanske sämsta förpackningen – tillika den produkt som 2017 fick NSR:s eget pris – Årets Sopa. Plastförpackningen har många fördelar och förhindrar att mycket annat avfall uppstår men tyvärr är den inte särskilt cirkulär. Tillsammans med Packbridge och aktörer i plastbranschen har NSR tagit initiativ till att få formgivare att se över plastförpackningens hela livscykel, från tillverkning till återvinning. De hållbarhetsmedvetna formgivarna förstod snabbt problemställningen och uppgiften.
Konceptet Vera Park utvecklas konstant och testbädden har fått nya frön att vårda. Ansökningar om patent på världsunika lösningar som ökar cirkularitet och hållbarhet har skickats in. Vårt värdeskapande arbete med Länsstyrelsen i Skåne är ytterligare ett exempel på hur hållbarhet skapas när parter pratar med varandra i stället för om varandra.

NSR har deltagit i flera internationella samarbeten, framförallt genom Vera Park. Under ett halvår har Universitetet i Sao Paulo haft ett utbyte med Lunds Universitet Campus Helsingborg, där en doktorand varit på bland annat Vera Park för att se den organisatoriska styrkan i vår unika triple-helix samverkan mellan offentliga aktörer, privata företag och akademin. Delandet av kunskap är förutsättningen för att nå framgång i att nå målen i avfallsplanen, samtidigt som regionen säkerställer sin position som världsledande inom området även i framtiden.

 

Tillsammans är ett ledord för oss på NSR. Tillsammans har alla kunder, medarbetare och samarbetspartners gjort ett fantastiskt arbete under året och för det vill jag rikta ett stort tack till alla.

 

Kim Olsson

VD

Det omöjliga blev möjligt när de nordvästskånska politikerna beslutade om en proaktiv avfallspolitik med halvering av avfallsmängden som ledstjärna. Stora förändringar har gjorts i NSR:s verksamhet under 2017 och den internationella uppmärksamheten för Vera Park har gett nya möjligheter att dela kunskap kring vår cirkulära affärsmodell.

NSR:s ägare har beslutat om en halvering av de totala hushållsavfallsmängderna i nordvästra Skåne senast 2020 och att källsorteringen ska förbättras till att vi endast har 100 kilo restavfall per person 2020. Bland de uppsatta målen är det tydligt att de största utmaningarna främst finns i minskningen av grovavfall och onödigt matsvinn, men även ökad källsortering av förpackningar och matavfall är en stor utmaning. Hög kvalitet i projektstyrning kommer att krävas för att kunna genomföra aktiviteter som når de planerade effektmålen. Under 2017 har bolaget utvecklat en egen grupp av projektspecialister som ansvarar för att driva förflyttningen av verksamheten.

 

Tyvärr har inte våra intressenter kommit lika långt i sina visioner och målsättningar. NSR har ihärdigt framfört till Naturvårdsverket, att återvinningsmålet för plastförpackningar måste vara på samma nivå som andra slags förpackningar, annars blir det en subvention till den kanske sämsta förpackningen – tillika den produkt som 2017 fick NSR:s eget pris – Årets Sopa. Plastförpackningen har många fördelar och förhindrar att mycket annat avfall uppstår men tyvärr är den inte särskilt cirkulär. Tillsammans med Packbridge och aktörer i plastbranschen har NSR tagit initiativ till att få formgivare att se över plastförpackningens hela livscykel, från tillverkning till återvinning. De hållbarhetsmedvetna formgivarna förstod snabbt problemställningen och uppgiften.

Konceptet Vera Park utvecklas konstant och testbädden har fått nya frön att vårda. Ansökningar om patent på världsunika lösningar som ökar cirkularitet och hållbarhet har skickats in. Vårt värdeskapande arbete med Länsstyrelsen i Skåne är ytterligare ett exempel på hur hållbarhet skapas när parter pratar med varandra i stället för om varandra.

 

NSR har deltagit i flera internationella samarbeten, framförallt genom Vera Park. Under ett halvår har Universitetet i Sao Paulo haft ett utbyte med Lunds Universitet Campus Helsingborg, där en doktorand varit på bland annat Vera Park för att se den organisatoriska styrkan i vår unika triple-helix samverkan mellan offentliga aktörer, privata företag och akademin. Delandet av kunskap är förutsättningen för att nå framgång i att nå målen i avfallsplanen, samtidigt som regionen säkerställer sin position som världsledande inom området även i framtiden.

 

Tillsammans är ett ledord för oss på NSR. Tillsammans har alla kunder, medarbetare och samarbetspartners gjort ett fantastiskt arbete under året och för det vill jag rikta ett stort tack till alla.

 

Kim Olsson

VD

Året som gått

12 besök (januari)

Den 1/1 införs besökssystem på återvinningscentralerna för att komma tillrätta med att företag lämnar avfall på hushållens bekostnad. Myndiga invånare får rätt till 12 fria besök per år och företag får betala. Vid årets slut konstateras att genomsnittsinvånaren använt 4 besök. Endast 1 procent av invånarna har förbrukat samtliga fria besök. Antalet besök minskade med 30 procent jämfört med föregående år men avfallsmängderna minskade bara med 10 procent, vilket kan förklaras med mer planerade besök.

Ökad kunddialog (februari)

Kundbladet kompletteras med en digital version till alla kunder som angett sin e-postadress. Insatser för att öka antalet kunder anslutna till tjänsten sms-påminnelse genomförs och närvaron på Facebook utvecklas. Rutinmässiga utskick via mail och sms införs för att informera om förändrade tömningsdagar. Vilket leder till nöjdare kunder och mindre belastning på kundservice runt storhelgerna.

CurioCity MashUp (juni)

En seminariemässa med tema innovationer, nytänkande och det oväntade, där NSR deltar i en monter för att berätta om vår förändrade affärsmodell. Vår medverkan ger många intressanta och inspirerande möten samt ett utökat nätverk med företag och projekt inom och utanför regionen.

Utveckling av matavfallsinsamling (juni)

I samarbete med NSVA tar NSR fram två skrifter om matavfallskvarnar och vakuumtoaletter, som stöd till byggherrar inom Oceanhamnen Helsingborg. Skriften får stor uppmärksamhet inom branschen och används även vid liknande projekt i Stockholm. Vi initierar och deltar även i ett projekt för att kartlägga önskvärda egenskaper för framtidens matavfallspåse som tillfredsställer hela kedjan från bord till jord.

Engagerade medarbetare (juli)

En klädbytesavdelning uppförs i foajén på NSR:s huvudkontor där medarbetare delar med sig av plagg de tröttnat på och tar del av kollegornas. Under sommaren byter vi även plantor och sticklingar av olika slag och de som har trädgård delar med sig av överbliven frukt. Sedan tidigare finns en hörna för begagnade böcker och under hösten anordnas en kurs i bokvikning i sant återbrukstema.

Visa mer från året

Ny webbplats (augusti)

Ny webbplats lanseras med fokus på kundbehov, öppenhet och flexibilitet. Den nya webbplatsen bygger på öppen källkod och lanseras med nya funktioner som till exempel sorteringsguide och enklare tömningskalender. Förutom ny funktionalitet har hela sidstrukturen setts över och innehållet skrivits om. Nästa år fortsätter utvecklingen och optimeringen av webbplatsen.

Områdesdagar (vår/sommar/höst)

Under den varmare delen av året deltar NSR i områdesdagar som arrangeras ute i kommunerna. Detta är trevliga tillfällen då vi får träffa invånarna, berätta om källsortering och informera om vårt uppdrag. De yngsta återvinnarna kan även hälsa på sophjälten, se hur en sopbil fungerar, anta vår sorteringsutmaning och delta i frågesport om återvinning.

Ökad materialåtervinning (hösten)

Under hösten startas ett projekt med syfte att öka materialåtervinningen i Båstads kommun, genom att få fler villahushåll att börja använda fyrfackskärl. I projektet har tre punktinsatser fastställts; information i kundbladen, uppdatering av webbplatsen fyrfack.nu och ett erbjudande till alla villakunder som har tvåfackskärl, att byta till fyrfackskärl kostnadsfritt. Målet är att gå från cirka 50 procents anslutningsgrad till 65 procent.

Länge leve prylen (oktober)

I oktober-november genomför vi i samarbete med Nårab, ett projekt med syfte att verka avfallsförebyggande genom att öka andelen prylar, kläder och möbler som går till återbruk. Projektet engagerar såväl medarbetare på återvinningscentralerna som projektanställda och kunder. Vi fördjupar dialogen med våra samarbetspartners och får kontakt med nya. Resultatet visar såväl en kvalitetshöjning som en tredubbling av mängden material lämnat till återbruk.

Praktikanter (hösten)

NSR arbetar aktivt för att kunna erbjuda passande sysselsättning som främjar mångfald, integration och samarbete i regionen. Till exempel har vi haft glädje av en student som arbetat med miljönärmärkning, vi har gett arbetsplatserfarenhet och språkstöd åt en person med intresse för branschen och slutligen har vi kunnat projektanställa tre personer i projektet Länge leve prylen, detta i samarbete med Helsingborgshem.

Miljöverkstaden (december)

Alla tredjeklassare har fått en lektion på NSR av Miljöverkstaden. Läsåret 16/17 var deltagandet 100 procent. Eleverna får träffa sophjälten och lära sig om avfallstrappans alla steg. Återbruksutställning med temat återbruk av kläder ordnas på Fredriksdals friluftsmuseum. Dit kommer tredjeklassare för att göra om gamla kläder samt tillverka mjölkpaketplånböcker och gummidäckssmycken.

Hållbarhetssamarbete med Rögle BK (december)

Ett femårigt samarbetsavtal skrivs, som ska öka medlemmarna i Rögle BK:s kunskaper kring hållbarhet och miljöanpassning. NSR bidrar med utbildning, kompetens och erfarenhet i olika projekt som genomförs tillsammans med klubben för att minska dess miljöpåverkan, i såväl sin verksamhet som i medlemmarnas vardag.

Verksamhetsnära forskning och utveckling Vera Park (december)

Genom Vera Park tas bland annat spånplattor, biojord och en biokruka fram. Spånplattorna framställs av träavfall genom en ny metod som är patentsökt. Produkten har bra fysikaliska och kemiska egenskaper och är fri från formaldehyd. Den unika biojorden tillverkas av trädgårdsavfall och har liknande egenskaper som naturlig torv, men är fri från tungmetaller. Biokrukan är en kruka för odling av örter och blommor i kommersiella sammanhang, där krukan förbättrar tillväxten och fungerar som naturligt gödningsmedel.

Vad vi gör för luft, vatten och miljö

TRANSPORTER

NSR:s avfallstransporter och arbetsfordon ger upphov till utsläpp som påverkar den omgivande miljön både lokalt och globalt. Bränsle med fossilt ursprung bidrar till växthuseffekten. Totalt har NSR 26 egna insamlingsfordon som drivs på biogas. Från april 2016 ställs krav på biogas i alla insamlingsentreprenader. För de transporter/maskiner vi har som inte kan drivas på biogas använder vi antingen diesel eller bensin med inblandning av förnybart bränsle som inte kommer från regnskogsskövling eller liknande. Under 2017 har det pågått stora anläggningsarbeten på anläggningarna Åstorp, Rökille och Helsingborg. Dessa arbeten utfördes med maskiner som inte går på helt förnybara drivmedel. Under sommaren fick dieseldrivna sopbilar tillfälligt hyras in då de ordinarie var ur funktion. Sammanlagt ledde detta till en kraftig ökning av utsläpp av koldioxid.

DEPONIGAS

När organiskt avfall bryts ned bildas metan – en mycket stark växthusgas (25 gånger starkare än koldioxid). För att minimera risken att metan som bildas i de gamla deponierna kommer ut i atmosfären måste den tas omhand. NSR suger därför upp gasen genom dräneringsrör som ligger utplacerade i deponin. Gasen samlas upp och kan sedan användas som bränsle i gaspannor som producerar el och fjärrvärme. Nuförtiden är det förbjudet att deponera sådant som bildar metan. Produktionen av metan minskar hela tiden i deponierna vilket i sig är bra, men det skapar också problem. Ju mindre mängd gas det finns i en deponi, desto svårare är det att samla upp den.

BIOGAS

Biogas produceras genom rötning av biologiskt avfall både från hushåll och från företag. Den färdiga biogasen används främst som drivmedel i bilar och bussar och ersätter då diesel och bensin. Koldioxiden som bildas vid användningen av biogas ingår i kolets naturliga kretslopp och bidrar därför inte till växthuseffekten. Utöver biogasen produceras även biogödsel som näring till regionens åkermark. Biogödseln ersätter konstgödning och bidrar därigenom bland annat till ett bättre mikroklimat i jorden, minskat utsläpp av koldioxid samt minskad förbrukning av ändliga resurser (bl.a. fosfor). Under 2017 producerades 6 900 000 Nm3 biogas och 124 000 m3 biogödsel motsvarande siffror 2016 var 7 900 000 Nm3 biogas och 140 000 m3 biogödsel. Produktionen av biogas under 2017 motsvarar drivmedel för ca 7 500 bensinbilar under ett år (1 000 l bensin/bil och år (SCB 2015)). Sedan årsskiftet 2015/16 drivs biogasanläggningen av OX2. NSR äger fortfarande anläggningen.

LUKT

I samband med biologiska processer frigörs/bildas det ofta svavelväte vilken har en starkt obehaglig doft. Hur doften sprids och upplevs är väldigt väderberoende (lufttryck, vindhastighet och temperatur). Enligt statistiken skiljer sig inte luktpåverkan nämnvärt 2017 jämfört med 2016.

RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

När det brinner på en avfalls- eller återvinningsanläggning ger det stor negativ miljöpåverkan för såväl luft som vatten. Röken kan förutom att bidra med växthusgaser även, beroende på vilket material som brinner, innehålla dioxiner eller andra gifter. Samtidigt sker en förlust i och med att avfallet annars skulle ha återvunnits eller använts som bränsle för fjärrvärmeproduktion. NSR arbetar aktivt med att minska riskerna och har under året utbildat enhetschefer och nyckelpersoner i systematiskt brandskyddsarbete. Vidare har gemensam utbildning och övning skett för hela nödlägesorganisationen tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Under 2017 hade vi två bränder på sorteringsplattan i Helsingborg. Bränderna och påverkan blev begränsad då det förebyggande arbetet fungerat mycket väl.

LAKVATTEN

Vi går mer och mer mot att allt vatten ska behandlas lokalt. Tidigare har deponierna i mångt och mycket använt sig av avloppsreningsverket i staden eller tätorten. Tanken är nu att de ska vara mer självständiga. Under 2016 började NSR släppa det lokalt renade lakvattnet från Rökilledeponin till Öresund. Den ”kontinuerliga biologiska reningen” av det övriga vattnet i Helsingborg fortsatte att trimmas in under 2017. I början av 2018 släpptes det första vattnet till Öresund. Även på övriga orter i regionen har vi tagit steg för att komma närmare en bortkoppling av avloppsreningsverken.

RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

När det brinner på en avfalls- eller återvinningsanläggning ger det stor negativ miljöpåverkan för såväl luft som vatten. Röken kan förutom att bidra med växthusgaser även, beroende på vilket material som brinner, innehålla dioxiner eller andra gifter. Samtidigt sker en förlust i och med att avfallet annars skulle ha återvunnits eller använts som bränsle för fjärrvärmeproduktion. NSR arbetar aktivt med att minska riskerna och har under året utbildat enhetschefer och nyckelpersoner i systematiskt brandskyddsarbete. Vidare har gemensam utbildning och övning skett för hela nödlägesorganisationen tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Under 2017 hade vi två bränder på sorteringsplattan i Helsingborg. Bränderna och påverkan blev begränsad då det förebyggande arbetet fungerat mycket väl.

LAKVATTEN

Vi går mer och mer mot att allt vatten ska behandlas lokalt. Tidigare har man i mångt och mycket använt sig av avloppsreningsverket i staden eller tätorten. Tanken är nu att deponierna ska vara mer självständiga. Under 2016 började NSR släppa det lokalt renade lakvattnet från Rökilledeponin till Öresund. Den ”kontinuerliga biologiska reningen” av det övriga vattnet i Helsingborg fortsatte att trimmas in under 2017. I början av 2018 släpptes det första vattnet till Öresund. Även på övriga orter i regionen har vi tagit steg för att komma närmare en bortkoppling av avloppsreningsverken.

TRANSPORTER

NSR:s avfallstransporter och arbetsfordon ger upphov till utsläpp som påverkar den omgivande miljön både lokalt och globalt. Bränsle med fossilt ursprung bidrar till växthuseffekten. Totalt har NSR 26 egna insamlingsfordon som drivs på biogas. Från april 2016 ställs krav på biogas i alla insamlingsentreprenader. För de transporter/maskiner vi har som inte kan drivas på biogas använder vi antingen diesel eller bensin med inblandning av förnybart bränsle som inte kommer från regnskogsskövling eller liknande. Under 2017 har det pågått stora anläggningsarbeten på anläggningarna Åstorp, Rökille och Helsingborg. Dessa arbeten utfördes med maskiner som inte går på helt förnybara drivmedel. Under sommaren fick dieseldrivna sopbilar tillfälligt hyras in då de ordinarie var ur funktion. Sammanlagt ledde detta till en kraftig ökning av utsläpp av koldioxid.

BIOGAS

Biogas produceras genom rötning av biologiskt avfall både från hushåll och från företag. Den färdiga biogasen används främst som drivmedel i bilar och bussar och ersätter då diesel och bensin. Koldioxiden som bildas vid användningen av biogas ingår i kolets naturliga kretslopp och bidrar därför inte till växthuseffekten. Utöver biogasen produceras även biogödsel som näring till regionens åkermark. Biogödseln ersätter konstgödning och bidrar därigenom bland annat till ett bättre mikroklimat i jorden, minskat utsläpp av koldioxid samt minskad förbrukning av ändliga resurser (bl.a. fosfor). Under 2017 producerades 6 900 000 Nm3 biogas och 124 000 m3 biogödsel motsvarande siffror 2016 var 7 900 000 Nm3 biogas och 140 000 m3 biogödsel. Produktionen av biogas under 2017 motsvarar drivmedel för ca 7 500 bensinbilar under ett år (1 000 l bensin/bil och år (SCB 2015)). Sedan årsskiftet 2015/16 drivs biogasanläggningen av OX2. NSR äger fortfarande anläggningen.

DEPONIGAS

När organiskt avfall bryts ned bildas metan – en mycket stark växthusgas (25 gånger starkare än koldioxid). För att minimera risken att metan som bildas i de gamla deponierna kommer ut i atmosfären måste den tas omhand. NSR suger därför upp gasen genom dräneringsrör som ligger utplacerade i deponin. Gasen samlas upp och kan sedan användas som bränsle i gaspannor som producerar el och fjärrvärme. Nuförtiden är det förbjudet att deponera sådant som bildar metan. Produktionen av metan minskar hela tiden i deponierna vilket i sig är bra, men det skapar också problem. Ju mindre mängd gas det finns i en deponi, desto svårare är det att samla upp den.

LUKT

I samband med biologiska processer frigörs/bildas det ofta svavelväte vilken har en starkt obehaglig doft. Hur doften sprids och upplevs är väldigt väderberoende (lufttryck, vindhastighet och temperatur). Enligt statistiken skiljer sig inte luktpåverkan nämnvärt 2017 jämfört med 2016.

Statistik

Totalt mottagna mängder avfall

Avfall tas emot på NSR:s återvinnings­anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm samt på
NSR:s återvinningscentraler i Bjuv, Båstad, Helsingborg och Åstorp. NSR:s återvinningsanläggning i
Helsingborg är regionens centrum för mottagning och behandling av avfall.

Totalt mottagna mängder avfall

Totalt insamlade avfallsmängder från hushåll

I NSR:s kommuner i kilo per invånare och år.

Total mängd insamlat avfall från hushåll

NSR omdefinierade 2015 vad som innefattas i hushållsavfall och verksamhetsavfall utifrån Avfall Sveriges definitioner.

Källsorteringsgrad 2017

Källsorteringsgrad för matavfall och återvinningsmaterial från fastighetsnära insamling vid hushållen i NSR:s
kommuner i kilo per invånare och år.

Källsorteringsgrad 2012-2017

Avfallstrappan för hushållsavfall

Totala mängder mottaget hus­hållsavfall fördelat på stegen
i EU:s avfallstrappa, där målet är att sträva från deponering till återanvändning.

Avfallstrappan

Gasläckage

Ökningen av gasläckage 2017 beror på att en ny beräkning av läckaget infördes under året. Det är inte möjligt att
räkna om föregående års siffror med den nya beräkningsmetoden.

Gasläckage

Totala mängder avfall till NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg

Fördelat på behandlingsmetod år 2017.

Totala mängder avfall till återvinningsanläggning Helsingborg

Statistik

Totalt mottagna mängder avfall

Avfall tas emot på NSR:s återvinnings­anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm samt på NSR:s återvinningscentraler i Bjuv, Båstad, Helsingborg och Åstorp. NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg är regionens centrum för mottagning och behandling av avfall.

Totalt insamlade avfallsmängder från hushåll

I NSR:s kommuner i kilo per invånare och år.

NSR omdefinierade 2015 vad som innefattas i hushållsavfall och verksamhetsavfall utifrån Avfall Sveriges definitioner.

Källsorteringsgrad 2017

Källsorteringsgrad för matavfall och återvinningsmaterial från fastighetsnära insamling vid hushållen i NSR:s kommuner i kilo per invånare och år.

Avfallstrappan för hushållsavfall

Totala mängder mottaget hus­hållsavfall fördelat på stegen i EU:s avfallstrappa, där målet är att sträva från deponering till återanvändning.

Gasläckage

Ökningen av gasläckage 2017 beror på att en ny beräkning av läckaget infördes under året. Det är inte möjligt att räkna om föregående års siffror med den nya beräkningsmetoden.

Totala mängder avfall till NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg

Fördelat på behandlingsmetod år 2017.

Våra sju mål

NSR Illustrationer Skitlite Mål 03

FÖREBYGGANDE AV AVFALL

Den totala avfallsmängden hushållsavfall ska minskas från 500 till 320 kg per person och år.

 

2010: 514 kg
2016: 410,1 kg
2017: 404,3 kg
MÅL 2020: 320 kg

NSR Illustrationer Skitlite Mål 04

MATERIALÅTERVINNING

Mängden restavfall ska halveras från 200 till 100 kg per person och år.

 

2010: 196 kg
2016: 181,6 kg
2017: 173,6 kg
MÅL 2020: 100 kg

NSR Illustrationer Skitlite Mål 15 2 15

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Våra ägarkommuner har utöver de sex halveringsmålen satt målet att våra transporter ska vara 100 % fossilfria senast 2020.

 

2016: 88 %
2017: 98 %
MÅL 2020: 100 %

NSR Illustrationer Skitlite Mål 07

GOD SERVICE

Antalet kundklagomål ska halveras.

 

2010: Nöjdkundindex: 3,9
2016: Nöjdkundindex 4,2

2017: Nöjdkundindex 4,3
MÅL 2020: Nöjdkundindex 4,4

NSR Illustrationer Skitlite Mål 08

KOSTNADSEFFEKTIVISERING

Nettokostnaden ska halveras.

 

2010: 795 kr per invånare
2016: 646 kr per invånare
2017: 630 kr per invånare
MÅL 2020: 450 kr per invånare

NSR Illustrationer Skitlite Mål 06

GOD ARBETSMILJÖ OCH HYGIEN

Antalet arbetsskador ska halveras.

 

2010: 41 olyckor
2016: 26 olyckor
2017: 38 olyckor
MÅL 2020: 0

NSR Illustrationer Skitlite Mål 05

AVGIFTA KRETSLOPPEN

Mängden farligt avfall inklusive el- och elektronikavfall i restavfallet ska halveras från 3 till 1,5 kg per hushåll och år.

 

2010: 2,15 kg per hushåll och år1
2016: 1,59 kg per hushåll och år2

2017: 1,1 kg per hushåll och år (villor) 0,97 kg per hushåll och år (villor + flerfamiljsfastigheter Helsingborg)
MÅL 2020: 1,5 kg

 

1(Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm)
2 (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp)

NSR Illustrationer Skitlite Mål 03

FÖREBYGGANDE AV AVFALL

Den totala avfallsmängden hushållsavfall ska minskas från 500 till 320 kg per person och år.

 

2010: 514 kg
2016: 410,1 kg
2017: 404,3 kg
MÅL 2020: 320 kg

NSR Illustrationer Skitlite Mål 04

MATERIALÅTERVINNING

Mängden restavfall ska halveras från 200 till 100 kg per person och år.

 

 

2010: 196 kg
2016: 181,6 kg
2017: 173,6 kg
MÅL 2020: 100 kg

NSR Illustrationer Skitlite Mål 08

KOSTNADSEFFEKTIVISERING

Nettokostnaden ska halveras.

 

2010: 795 kr per invånare
2016: 646 kr per invånare
2017: 630 kr per invånare
MÅL 2020: 450 kr per invånare

NSR Illustrationer Skitlite Mål 06

GOD ARBETSMILJÖ OCH HYGIEN

Antalet arbetsskador ska halveras.

 

2010: 41 olyckor
2016: 26 olyckor
2017: 38 olyckor
MÅL 2020: 0

NSR Illustrationer Skitlite Mål 07

GOD SERVICE

Antalet kundklagomål ska halveras.

 

2010: Nöjdkundindex: 3,9
2016: Nöjdkundindex 4,2

2017: Nöjdkundindex 4,3
MÅL 2020: Nöjdkundindex 4,4

NSR Illustrationer Skitlite Mål 15 2 15

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Våra ägarkommuner har utöver de sex halveringsmålen satt målet att våra transporter ska vara 100 % fossilfria senast 2020.

 

2016: 88 %
2017: 98 %
MÅL 2020: 100 %

NSR Illustrationer Skitlite Mål 05

AVGIFTA KRETSLOPPEN

Mängden farligt avfall inklusive el- och elektronikavfall i restavfallet ska halveras från 3 till 1,5 kg per hushåll och år.

 

2010: 2,15 kg per hushåll och år1
2016: 1,59 kg per hushåll och år2

2017: 1,1 kg per hushåll och år (villor) 0,97 kg per hushåll och år (villor + flerfamiljsfastigheter Helsingborg)
MÅL 2020: 1,5 kg

 

1(Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm)
2 (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp)

Vad vi gör för kommun och kvarter

I Ängelholm har restavfallmängden totalt sett oavsett boendeform minskat med 14,7 kilo per person och år. Det är en stor minskning som kan härledas till fyrfackskärlen. 2017 var Ängelholms första hela år med fyrfackskärl.

I Åstorps kommun gjorde vi en översyn av alla verksamheter och flerfamiljsfastigheter, för att kontrollera att de sorterar ut sitt matavfall. De som inte hade matavfallskärl blev informerade om kravet på att ha ett sådant. De som motsatte sig kravet skickades vidare till miljökontoret.

Under hösten skickade vi ut information till abonnenter i Båstad som har tvåfackskärl, i syfte att öka anslutningen till fyrfackskärl och få mer material att gå till återvinning. Under sista kvartalet ökade anslutningsgraden från 57 procent till 61 procent. Påverkansarbetet kommer att fortsätta under 2018.

Flerfamiljsfastigheter har möjlighet att få schemalagd hämtning av batterier, glödlampor och mindre hemelektronik.

I samarbete med Swedlock och Rikshem startade vi i slutet av året ett projekt med så kallade intelligenta nycklar. Utgångspunkten är de över 10 000 nycklar som hanterats hittills. Med den nya intelligenta nyckeln går vi över till att ha enbart en enda nyckel som fungerar på alla miljörum. Det finns även en inbyggd tagg som gör att nyckeln kan anslutas till taggsystemen i regionen. Projektet kommer att pågå under 2018.

Under året infördes successivt bioplastpåsar i hela kommunen för att locka till en större och enklare utsortering av matavfall. Man införde även insamling av blandat glas och kunde då samtidigt erbjuda mer volym i kärlet för pappersförpackningar.

Ladda ner årsredovisningen här