Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Öppet brev om HD:s granskning av NSR

I tre artiklar, den 3, 11 och 14 februari 2018, uppmärksammar Helsingborgs Dagblad tre affärer som Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, genomfört sedan 2013. I det följande vill vi bemöta innehållet i artiklarna.

”Miljonrullning när NSR anlitade konsulter utan konkurrens”

I artikeln den 3 februari skriver HD om en utvärdering som gjorts av NSR:s tidigare upphandlingar. HD avser sannolikt en sammanställning av antalet upphandlingar som redovisades inför NSR:s styrelse under 2011. Detta mot bakgrund av att jag vid mitt tillträde som vd för NSR 2008 instruerade om strikt tillämpning av korrekta upphandlingsförfaranden.

Sedan dess har vi genomfört ett 70-tal upphandlingar, alla med stöd av juridisk expertis eller stadens upphandlingsenhet.

Det är vår bestämda uppfattning att samtliga dessa har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling, LoU.

I artikeln beskrivs avtal med två olika konsulter. Ett av dessa, där konsulten fakturerade NSR 1,4 miljoner kronor under en treårsperiod, härrörde från 2012. Den aktuella konsulten har gått i pension och avtalet förföll 2014.

I det andra konsultavtalet uppgick faktureringen till 11,7 miljoner kronor under sju år.

Båda avtal tecknade vi med hänvisning till att konsulterna ifråga besitter bransch-unik kompetens enligt LoU. Därtill bedömdes kostnaderna som skäliga.

Vi vidhåller dessa bedömningar men för att undvika all tveksamhet kring vår ambition att göra korrekta upphandlingar har det andra konsultavtalet sagts upp och en ny upphandling enligt LoU har inletts.

”NSR:s gasbolag såldes för 340 000 kronor – nya ägaren gick med miljonvinst direkt”

Artikel nummer två handlade om LBG AB, det företag som till två tredjedelar övertogs av NVGAS under 2013. Artikeln gör gällande att LBG såldes billigt och att skattebetalarna går miste om stora vinster.

Skälet till att NSR:s biogasproduktion har överlåtits till externa intressenter är en följd av EU:s så kallade Teckal-krav. De innebär till exempel att kommuner som äger avfallsbolag endast får köpa avfallshanteringstjänster av bolagen utan upphandling, om bolagen inte har för stora intäkter från andra än sina ägarkommuner, så kallad extern omsättning. Av det skälet har NSR minskat sin externa omsättning med cirka 100 miljoner kronor sedan 2013; den har övergått i privat regi.

Detta förhållande är centralt för att förstå varför LBG AB bildades. Vi upplyste HD skriftligen den 8 november 2017 om Teckal-kraven men HD avfärdade svaret med att Teckal-kraven ”inte kan ha varit aktuella” och uppgiften publicerades inte. Helsingborgs Dagblad gör alltså en annan bedömning än EU-kommissionen, regeringen och kommunfullmäktige i Helsingborg.

”Europeiska kommissionen har till den svenska regeringen krävt redogörelse angående kommuners köp av avfallstjänster av sina närstående bolag, däribland NSR. Yttrandet från den svenska regeringen innebär att NSR AB åtagit sig att vidta åtgärden att avyttra en majoritet av aktierna i LBG AB. Kommissionen har efter Sveriges yttrande valt att avsluta ärendet.”
Kommunfullmäktige, Helsingborg, 9 januari 2013/ ”Avyttring av aktier i Liquidgas Biofuel Genesis AB, Dnr 723/2012”

HD ifrågasätter det nominella värdet på aktierna i LBG AB (”priset”) och sätter det i relation till bolagets vinst. När avtalet om försäljning tecknades den 2 januari 2013 hade bolaget ingen verksamhet. Det var det som speglades i det nominella värdet, inte vilka framtida vinster som bolaget kunde tänkas generera. NVGAS gick in med 340 000 kronor av sammanlagt 510 000 i bolaget och blev ägare till två tredjedelar, NSR en tredjedel.

Men betydde det att NSR helt avstod från intäkter? Nej, naturligtvis inte. Den ursprungliga produktionsutrustningen ägs fortfarande av NSR och hyrs ut till LBG för 2 miljoner kronor om året. Och eftersom NSR äger en tredjedel av bolaget får vi också en tredjedel av vinsten.

Så varifrån kommer LBG:s vinst? Svaret, som vi lämnat till HD utan att det publicerats, är att NVGAS lyckats effektivisera och fintrimma tillverkningen. Det har resulterat i mindre svinn, så kallad fackling, vid uppgraderingen från rågas till biogas.
Det har i sin tur inneburit att LBG fått mer biogas att saluföra, gas för cirka 5 miljoner kronor årligen. Att LBG också fick överta kundavtalet med Öresundskraft följer logiken – vår ambition var att minska andelen extern omsättning enligt Teckal-kraven.

Till bilden hör – och här kunde vi varit tydligare mot HD – att NVGAS åtog sig att fördubbla kapaciteten i företaget innebärande en investering på närmare 30 miljoner kronor i ny utrustning för uppgradering. NVGAS åtog sig att ordna finansiering och ensamt stå risken för investeringen och förband sig att betala full ersättning till NSR även om den nya utrustningen försenades eller fick problem. NVGAS accepterade vidare att LBG förband sig att köpa all producerad rågas under 20 års tid.

Har då de nordvästskånska skattebetalarna gått miste om en vinstmaskin? Nej, skattebetalarna har gynnats av förändringarna.
Uppgörelsen med NVGAS var det första steget. Nästa steg var att överlåta driftansvaret för förbehandling och produktion av rågas till extern part. Det övertogs av OX2 Bio som driver entreprenaden på tio års tid. För detta betalar OX2 en arrendeavgift och koncessionsavgift till NSR. Affärerna med NVGAS och OX2 föregicks av ett anbudsförfarande där flera aktörer gavs möjlighet att lämna bud vilka utvärderades.

När vi nu summerar kan vi konstatera att biogasaffären som helhet blivit en bättre affär för NSR. År 2012, det sista året då vi drev verksamheten i egen regi, gick verksamheten med en förlust på närmare 1,3 miljoner kronor. Under perioden 2013-2016 har verksamheten istället genererat en årlig vinst på i genomsnitt 1,3 miljoner.

Invånarna i regionen har alltså tjänat drygt 5,1 miljoner kronor på förändringarna. Och NSR lever numera upp till Teckal-kraven. Det innebär att våra ägarkommuner kan fortsätta att anlita sitt eget avfallsbolag enligt LoU. Även miljön har blivit en vinnare. Biogasproduktionen har ökat och stadsbussarna i Helsingborg kör nu på 100 procent biogas jämfört med tidigare då hälften av gasen i tankarna bestod av naturgas.

Den som läser HD:s artikel om LBG får ingen förklaring till försäljningen av LBG AB och varför bolaget inte behölls i egen regi. Den frågan ställde HD och vi svarade: det var för att leva upp till Teckal-kraven. Genom att undanhålla det för läsarna undanhåller man också den viktigaste pusselbiten för att förstå det som skett.

”NSR tog lägsta budet när dotterbolag såldes – affären åter i domstol”

Artikel nummer tre publicerades den 14 februari. Först en sammanfattning: Försäljningen av NSR Återvinning AB följde ett inriktningsbeslut som togs redan 2011. Detta sedan lagstiftningen successivt begränsat kommunala bolags möjligheter att verka på en konkurrensutsatt marknad.

Försäljningen var godkänd av NSR:s sex ägarkommuner och utannonserades 2012. 23 intressenter anmälde sig, 12 fick fördjupad information och fyra lämnade anbud. Styrelsen utvärderade anbuden ur ett ägarperspektiv, ett bolagsperspektiv samt ett finansiellt perspektiv. Styrelsen var enig om att Ohlssons var det företag som bäst uppfyllde de samlade kriterierna.

Samma år överklagades Helsingborgs kommunfullmäktiges beslut att godkänna försäljningen. Överklagandet avslogs av Förvaltningsrätten. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Därmed stod Förvaltningsrättens avgörande.

Allt detta är känt och i artikeln i februari 2018 upprepar HD i princip det man skrev för fem år sedan.

I november 2014 beslutade kommunstyrelsen i Helsingborg att verksamheten under 2013 i NSR hade varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som gäller för bolaget. Detta är ett beslut som kommunstyrelsen ska fatta årligen för kommunens bolag. Beslutet överklagades vilket Förvaltningsrätten och Kammarrätten avslog.

Det nya är att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd efter ett överklagande 2016 från ombudet Pär Cronhult. ”Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller omfattningen av den prövning som ska göras enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900).”

Det var väntat att HFD skulle ta upp målet till prövning eftersom målet rör en ny lagbestämmelse, den om kommunstyrelsens uppsiktsplikt, vilken aldrig prövats av högsta instans tidigare.

Det är alltså kommunstyrelsens agerande som prövas, inte NSR:s.

Vi vidhåller den bedömning som NSR:s styrelse gjorde 2013 avseende Ohlssons. Det gäller såväl den försiktiga värderingen av det högsta anbudet som miljöfrågor, utvecklingsstrategi, vikten av sund konkurrens på marknaden samt värderingen av kundkontrakt. Vi vill också understryka att försäljningen var ett steg för att tillmötesgå EU:s Teckal-krav. Våra ägarkommuner kan handla upp våra tjänster utan upphandling tack vare politisk insyn i bolaget och att NSR numera får en mindre del av sina intäkter från den privata marknaden. Det är i sammanhanget värt att notera att soptaxan är lägre hos våra ägarkommuner än genomsnittet i Sverige1.

Helsingborg 2018-02-28
Kim Olsson, vd, NSR


1 Nils Holgersson 2017

Det öppna brevet som PDF

Öppet brev om HD:s granskning av NSR

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close