A A

Biogas - vad är det för något?

Biogas bildas när organiskt material så som matavfall, avfall från livsmedelsindustrin och gödsel bryts ner under syrefria förhållanden.

 

Denna process kallas rötning. Rötningsprocessen kan ske spontat i våtmarker, risodlingsfält och i gödselbassänger. Inom NSR:s industripark produceras biogas i en biogasanläggning och dels i avfallsdeponin. Biogasen används till fordonsbränsle och för produktion av el och fjärrvärme och består huvudsakligen av metangas

 

Miljöfördelar med biogas

Biogas produceras lokalt och framställs till största del av avfall. Det är ett förnybart bränsle vilket innebär att det inte sker något tillskott av koldioxid till atmosfären när den förbränns och därmed bidrar den inte till ökad växthuseffekt.

 

Vid utvinning och förbränning av biogasen tas metangasen tillvara som annars hade nått atmosfären. Miljövinsten blir betydelsefull eftersom metangasen har stor påverkan på växthuseffekten.

 

Biogas en del av kretsloppet

 

 

1. De matrester som blir över när vi tillagat och ätit maten utgör en energikälla som vi kan ta vara på.

2. Genom en rötningsprocess kan vi frigöra matavfallets energi i form av biogas (metan).

3. Biogasen kan användas istället för bensin eller diesel för att driva fordon och industrier.

4. Resterna från rötningsprocessen är en näringsrik biogödsel, som används inom jordbruket. Och nya grödor kan åter växa. Kretsloppet är slutet.

5. De matvaror vi äter innehåller lagrad energi. Energi som vi behöver för att överleva.  

Biogasfakta

  • Biogas består till största del av metan och en mindre mängd koldioxid.
  • Biogas produceras lokalt genom rötning av organiskt material, till exempel matavfall.
  • Skillnaden mellan biogas och naturgas är att biogas är helt förnyelsebart och medför inget tillskott av koldioxid i atmosfären. Naturgas är metangas från jordskorpan och utvinns på samma sätt som olja.

Bäst i Sverige

NSR:s ägarkommuner tillhör de få kommuner som redan klarar av det nationella målet för utsorterat organiskt avfall som ska vara uppfyllt till 2010. Det nationella målet är 35 procent och i NSR-regionen sorterades det ut 62 procent 2014.

 

Klimatmål i Helsingborg

Klimatsamarbete inom Helsingborg ska ge mer än 5 milj Nm3/år fossilfri fordonsgas, varav större delen från NSR.