A A

Gasinsamling från deponi

Gas som bildas i deponin samlas upp via ett ledningssystem inne i deponin.

Denna gas används till att producera värme och el. Detta sker i Öresundskraft Produktions anläggning som ligger granne med deponin i Helsingborg. Deponigasen kan ibland läcka till omgivning och ge luktstörningar.

 

Ny deponi

Under hösten 2008 sluttäckdes deponin som varit i drift sedan 1951. Vid årsskiftet 2008/2009 stängdes den gamla deponin och en ny deponi har anlagts för material som inte kan återvinnas eller användas till energiutvinning. Glasfiber eller gips är exempel på sådant material.

 

 

Den 1:e april 2009 stod vår nya deponi klar som är byggd efter gällande EU-bestämmelser. Deponin kommer att byggas ut i etapper och en etapp tar cirka 5 år att fylla med material som inte kan sönderdelas.

Ringstorpsmassor forslades till NSR

Under 2008 sanerades Ringstorps före detta deponi i Helsingborg och på området ska det byggas bostäder.


Ringstorpsdeponin stängdes 1951 då Filbornadeponin, numera NSR:s återvinningsanläggning, öppnade. Massorna som grävdes upp bestod av väl nedbrutet gammalt avfall som till viss del är förorenade. Massorna användes på NSR återvinningsanläggning Helsingborg för avslutningsåtgärder på deponin.

 

NSR:s personal fungerade som kommunens miljökontrollant på plats. De gjorde fältmätningar och tog prover på massorna för analys i laboratorium.

Totalt rörde det sig om 250 000 ton som kördes till NSR. Sju lastbilar körde i skytteltrafik och hann ungefär med två lass i timmen. Det blev cirka 100 transporter om dagen. På NSR återvinningsanläggning Helsingborg fanns en inhyrd bandschaktare som tog hand om massorna.