A A

För mycket regn blir dyrt lakvatten

När organiskt material bryts ner i en deponi bildas det deponigas. Gasen är energirik och utvinns ur deponin för produktion av el och värme. Regnvattnet som tränger in i deponin samlas upp och behandlas i NSR:s lakvattensystem.
 
I deponin på Helsingborgsanläggningen finns dräneringsrör. Vatten som bildas under nedbrytningen av organiskt avfall sipprar nedåt i deponin och via dräneringsrör samlas det upp till våra behandlingsdammar.
 
Lakvattensystemet tar också emot dagvatten eftersom det på sin väg över behandlingsytorna på anläggningen förorenas av bland annat tungmetaller, kväve och slam med viss halt organiska ämnen. Vissa behandlade processvatten går också genom lakvattenbehandlingen.


NSR:s lakvattensystem består av pumpstationer, utjämningsdamm, luftningsdamm och sedimentationsdamm samt ett större magasin.
 
I utjämningsdammen finns 12 ytluftare som syresätter och rör om vattnet för att hindra uppkomsten av svavelväte och andra illaluktande föreningar. Tidigare var lakvattnet en av NSR:s större luktkällor men sedan ytluftare monterats och syre tillförs har lukten från lakvattnet så gott som försvunnit.

 

Bottenluftare ger syresättning

Från utjämningsdammen pumpas lakvattnet till en mindre luftningsdamm där det finns 8 bottenluftare (8st även i kemidammen) som skall ge en mera intensiv omrörning och syresättning än vad som sker i utjämningsdammen. Vattnet bräddar sedan från luftningsdammen till en sedimentationsdamm där allt material som hållits i omrörning i luftningsdammen får en chans att sjunka till botten.

 

 
Utjämning av vattenkvalitet

Innan vattnet pumpas vidare till kommunens reningsverk samlas vattnet i ett stort magasin som utjämnar eventuella variationer, både i volym och i vattenkvalitet.

Regn en del av lakvattnet

Under ett år med normal nederbörd passerar cirka 300 000 m3 lakvatten genom behandlingen och pumpas vidare till Helsingborgs reningsverk.