A A

Ett miljöföretag i världsklass

Till NSR kommer allt hushållsavfall som samlas in i regionen. Även en stor del av regionens företag lämnar sitt avfall här. 

Huvudverksamheter:

Materialåtervinning
Biologisk behandling
Produktion av avfallsbränsle
Hantering av farligt avfall
Behandling av förorenade massor
Deponering

Behandlingsresurser för bl a:

Hushållsavfall
Farligt avfall
Industriavfall
Förorenade massor
Avloppsslam från nordvästra Skåne

Produktionsresurser för bl a:

Återvinning av papper, plast, metall
Fordonsgas, deponigas
Biogödsel
Kompostjord
Fast bränsle från trä och avfall
Konstruktionsmassor

Matavfall blir biogas och förpackningar av kartong blir nya produkter 

 

Beroende på vad avfallet består av behandlas det med olika behandlingsmetoder.

 

Visst avfall går till biogasproduktion och uppgraderas till fordonsbränsle. Annat avfall mellanlagras och skickas iväg till producenter som gör nya produkter av avfallet som nu blivit en resurs i stället för rent skräp.

 

NSR Returpappersanläggning balar tidningar och skickar iväg det för att bli till nya produkter. Förpackningar av kartong mals ner, balas och skickas till pappersproducenter som gör nya förpackningar av det insamlade materialet.

 

En pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger.