A A

Miljöpolicy

NSR AB och NSR Produktion AB är företag med stor kompetens inom planering, insamling, återvinning och behandling av material. Vi arbetar främst för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne. Vi har fokus på samverkan och regional utveckling. Vår uppgift är att arbeta för avfallsminimering samt att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. En av våra viktigaste resurser är kompetensen hos människor knutna till NSR AB och NSR Produktion AB.
 
I nedanstående punkter anges riktlinjer för det dagliga miljöarbetet:
 

  • Vi ska hushålla med naturresurser såsom råmaterial, produkter och energi samt sträva efter att effektivisera transporter och minimera användningen av icke förnybara bränslen.
  • Vi ska verka för avfallsminimering, återbruk och återvinning av material och resurser.
  • Vi ska sträva efter att använda behandlingsmetoder som är kretsloppsanpassade och långsiktigt hållbara.
  • Vårt miljöarbete ska vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar av verksamheten samt minska anläggningarnas och transporternas påverkan på mark, luft och vatten.
  • Vår personal ska ha hög kompetens och delta aktivt i miljöarbetet.
  •  Vi ska sträva efter att anlitade entreprenörer och leverantörer uppfyller motsvarande miljökrav som vi ställer på vår egen verksamhet.
  • Vi ska öka det allmänna miljömedvetandet genom att informera kunder och samarbetspartners och så långt möjligt även samhället i övrigt om nödvändigheten av att införa ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Vi ska följa tillämplig lagstiftning, förordningar, föreskrifter samt övriga krav som reglerar verksamheten.

 
Miljöpolicyn antogs av styrelserna i NSR AB och NSR Produktion AB 2014-01-24.
 

Verksamheten följer ett miljöledningssystem som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001.