A A

Deponi i utveckling

 

Deponiverksamheten är den äldsta verksamheten som NSR driver på anläggning i Helsingborg. NSR bedriver sedan många år en omfattande forskningsverksamhet inom deponiområdet. Under senare år har deponiforskningen mer och mer avsett problem med gasläckage till atmosfären och mer effektiv placering av uttagsbrunnar för gas.


 

Flygbild över deponin på NSR Återvinningsanläggning Helsingborg

 

Deponigas

Från NSR:s deponi i Helsingborg utvinns deponigas som innehåller den energirika gasen metan. Den förbränns i ÖKAB:s värmepannor och används till fjärrvärme. Idag utvinns årligen 35 – 40 GWh energi från gammalt avfall. Det är inte längre tillåtet att deponera avfall som bildar metan eftersom den har en stor på verkan på klimatet i och med att det är en växthusgas. (Ett kilo metan har ungefär lika stor effekt som 21 kilo koldioxid.) Exempelvis behandlas numera hushållsavfall i NSR:s biogasanläggning där det rötas i slutna cisterner.

 

NSR har en ambition och skyldighet att ta hand om bildad deponigas på bästa möjliga sätt.