A A

Torrötning av rejekt från förbehandling av matavfall


I detta projekt har möjligheten av att röta rejektet från NSR:s förbehandling av matavfall från hushållen i en tvåstegs torrötningsprocess utvärderats. I projektet ingick rötningsförsök i pilotskala samt test av kompostering av rötresten från torrötningen. Lukt från processerna mättes.

 

När källsorterat matavfall från hushåll förbehandlas på NSR sker det bland annat i en skruvpress där avfallet separeras till en flytande pumpbar fas, slurry och en torr fraktion, rejekt. Slurryn pumpas till biogasanläggningen medan rejektet körs till förbränning. Orsaken till att den fasta fraktionen sorteras bort är att detta material inte är pumpbart och dessutom innehåller orenheter som exempelvis plast.

 

Tidigare har det gjorts ett examensarbete där förbehandlingen utvärderades med avseende på hur metanpotentialen i det inkommande avfallet fördelades på slurry och rejekt. Resultatet visade att cirka 30% av metanpotentialen fanns i rejektet. Syftet med det aktuella projektet är att utvärdera möjligheten för att utvinna denna metanpotential och att återföra näringen från rejektet till åkermark.

 

Projektet utfördes under 2011. Rejektet har rötats i en två-stegs process i en 10 m3 pilotskala-reaktor på Försöksstation Annebergs. Rötresten från pilotförsöket komposterades på NSR. Efter rötning och under och efter komposteringsprocessen mättes lukt från materialet.


Resultaten visade att rötning av rejektet fungerade bra och gav ett bra metanutbyte med den använda tekniken. Dock var det nödvändigt att blanda rejektet med strukturmaterial i form av krossade grenar från trädgårdsavfall för att lakbädden skulle fungera. Effekten av strukturmaterialet på lakbädden visades även genom ett försök med spårämnen (också kallad tracer test) där vattnets rörelse genom lakbädden spårades. Även kompostering av rötresten fungerade bra.

 

Projektet finansierades av Svenskt Gastekniskt Center AB, Region Skånes Miljövårdsfond, Avfall Sverige, Vafab Miljö AB, Svensk Växtkraft AB och NSR och utfördes i ett samarbete mellan NSR, Rosqvist Resurs och Avd. för Bioteknik på Lunds Tekniska Universitet.


Resultaten från försöken har publicerats i en projektrapport med titeln ”Torrötning av rejekt från förbehandling av matavfall” skriven av Irene Bohn, Marika Murto, Lovisa Björnsson och Håkan Rosqvist. Rapporten är publicerat av Svenskt Gastekniskt Center AB som SGC Rapport 245 och av Avfall Sverige, rapport B2011:02.
 

Medfinansiärer