A A

Avfallsdeklaration

Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler för mottagning avfall som deponeras. Syftet med denna föreskrift är att förebygga och minska de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människor hälsa och miljö. För dig som är avfallsproducent och kund hos NSR innebär det att avfall som ska deponeras måste beskrivas.

 

Detta innebär:
1. Avfall som ska deponeras måste karakteriseras, dvs det ska beskrivas.
2. Karakterisering gör du genom att fylla i NSR:s blankett för avfallsdeklaration.

 

Från och med den 14 april 2008 avvisar NSR avfallet om det inte har deklarerats, om avfallet inte överensstämmer med handlingarna eller om handlingarna visar att avfallet inte får tas emot vid den aktuella deponin. Leveranser som avvisas rapporteras till länsstyrelsen.

  

 

I Foldern Avfallsdeklaration kan du läsa om hur du fyller i deklarationsblanketten för icke farligt avfall och asbest. Här hittar du även avfallsdeklarationen för förorenade massor.

 

På NSR:s anläggningar gäller endast våra egna blanketter
För att vår personal ska ha möjlighet att enkelt kunna bearbeta informationen från blanketterna är det nödvändigt att våra egna blanketter används på våra anläggningar.
 

Nya regler för en renare miljö

De nya reglerna om karakterisering av avfall är framtagna inom EU och finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering ”Kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering”. Syftet med den nya lagstiftningen är att skydda miljön genom att ställa högre krav på kunskap och dokumentation om avfallets sammansättning och egenskaper.

 

Avfallsproducentens ansvar

De nya reglerna innebär att endast avfall som är karakteriserat får deponeras. Du som är avfallsproducent ansvarar för att karakteriseringen görs och att den är korrekt. Du ska alltså känna till avfallets egenskaper. För farligt avfall skall du också känna till avfallets innehåll av olika ämnen och hur stor utlakningen bedöms vara när avfallet ligger i en deponi. Detta kallas i lagstiftningen för provning och bestäms genom laktester.

 

Vem är avfallsproducent?

Enligt de nya reglerna kan även transportören komma att räknas som avfallsproducent, även om transportören i normal mening inte är att betrakta som en sådan.

 

Avfallsproducent är enligt föreskriften:

 • Var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent).
 • Var och en ( t ex en transportör) som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Hur går karaktäriseringen till?

Vi rekommenderar att du först klassificerar avfallet enligt avfallsförordningen(2001:1063). Då avgörs om avfallet klassas som farligt eller icke farligt avfall och avfallet ges en avfallskod. Avfallets sammansättning, lukt, färg, genomgången behandling, uppkomst, fysiska form etc. ska beskrivas. Närmre instruktioner finns i vår deklarationsfolder, se ovan.

 

Hur ofta behöver karaktäriseringen göras?

 • Regelbundet genererat avfall:
  § För icke farligt avfall gäller karaktäriseringen så länge avfallets egenskaper eller den process som genererat avfallet inte förändras.
  § För farligt avfall skall en mindre provning, en så kallad överensstämmelse-provning, göras minst en gång per år.
   
 • Icke regelbundet genererat avfall:
  § En ny karaktärisering genomförs vid varje tillfälle.

Deponi för icke farligt avfall och inert material 

På NSR Återvinningsanläggning Helsingborg har vi en kombinerad deponi för icke farligt avfall och inert avfall samt cell för asbesthaltigt avfall. Deponi för farligt avfall saknas i NSR:s regi. 
 

Blanketten skickas till NSR AB, 251 89 Helsingborg eller faxas till 042-15 37 73

Deklarationsblankett

 

Lagar och regler, om du vill veta mer:

 

De nya reglerna går att hitta i Naturvårdsverkets föreskrift

Kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering, NFS 2004:10”.

Klassificeringen (bestämning av avfallskod, EWC) av avfallet görs enligt Avfallsförordningen Överensstämmelseprovning görs enligt NFS 2004:10, §§ 17-19

 

Transportdokument för asfalt

Här hittar du transportdokumentet för asfalt (som inte klassats som farligt avfall).