A A

 

Föreskrifter och avfallsplanering

Det finns två dokument som styr hur vi inom Helsingborgs stad måste och vill arbeta med renhållning:

  1. renhållningsordningen från 2016 finns den lokala lagstiftningen för renhållning. Den innehåller bestämmelser om till exempel sortering, hämtningsintervall och vilka möjligheter till dispens som finns. Bestämmelserna rör både kommunen såväl som dig som fastighetsägare.
     
  2. Avfallsplanen innehåller kommunens planer för att minska mängden avfall och vilken inriktning vi ska ha för avfallsplaneringen. Den nuvarande avfallsplanen gäller för perioden 2016-2020.

 

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning.

Renhållningsordningen och tillhörande avfallsplan har tagits fram av NSR och Helsingborgs stad. Styrdokumenten antogs av kommunfullmäktige i staden den 11 maj 2016.

 

Stort fokus på förebyggande av avfall

 

Materialåtervinning är bra. Mycket bra. Men det allra bästa ur miljösynpunkt är att förebygga att avfallet uppstår över huvud taget. Ett av målen i avfallsplanen handlar om just det, att minimera mängden avfall, vilket utgör den största utmaningen. Det nya målet är att hushållsavfallet i Helsingborgs stad minska med 167 kg per person till år 2020. Det motsvarar en minskning med cirka 35 % och för att nå dit behöver alla som bor och verkar i Helsingborg vara med och hjälpa till.