A A

Pågående aktiviteter

Verksamheter som är del i Vera Park

 

Ett axplock från Vera Park

Detta är vad några av våra samarbetspartners har på gång i Vera Park.

 

TMR Production - sortering & hantering av returpapper

En viktig länk i återvinning av returpapper

TMR AB:s dotterbolag, TMR Production AB, finns sedan mars 2016 i Vera Park. TMR AB har flerårig erfarenhet av insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från hushåll och verksamheter inom NSR:s ägarkommuner. I och med TMR Production AB:s inträde på returpappersanläggningen har samarbetet inom Vera Park och NSR fördjupats och intensifierats. TMR Production AB tar emot, sorterar, balar, mellanlagrar och utlastar idag ca 30 000 ton förpackningar och tidningar per år. TMR AB:s ambition är att i samarbete med övriga företag inom Vera Park samt andra verksamheter och kommuner inom regionen öka mängden insamlat och återvunnet material och på så sätt ge vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle.

 

Konsultföretag inom bl a miljö, energi, kvalitet och arbetsmiljö

WSP hjälper med miljö- och hållbarhetsfrågor

Konsultbolaget WSP Sverige är en del av Vera Parks kompetensnätverk med expertis inom bland annat miljöjuridiska frågor. WSP har en bred kunskap inom de verksamhetsområden som bedrivs i Vera Park och erfarenhet av revisioner, oberoende granskningar och riskbedömningar av olika slag för industriparkens räkning. Med fokus på miljö, energi, kvalitet och arbetsmiljö erbjuder WSP tjänster och stöd i tillståndsprocesser och kontakt med myndigheter. De hjälper också kunder med hållbarhetsredovisning, projektutveckling och extern finansiering via fonder och program. 

 

 

KAABS - köp av skrot

KAABS ger nytt liv åt skrot

Genom att återvinna stål- och metallskrot är KAABS Nordic AB en del av den cirkulära ekonomin och bidrar till en mer hållbar framtid för samhället i stort. Insamlat skrot kontrolleras, sorteras och bearbetas för att uppfylla stål- och metallverkens krav på kvalitet för att det så småningom ska kunna användas som återvunnen råvara till nya produkter. KAABS arrenderar nästan 25 000 kvm mark i Vera Park för att uppföra en ny anläggning – med bland annat en produktionshall på ca 6 500 kvm – som beräknas vara klar för inflyttning i slutet av 2016. Här ska företaget med den senaste tekniken kunna ta hand om och förädla upp till 80 000 ton stål- och metallskrot varje år.

 

KAABS – slaggsortering

KAABS utvinner metall ur bottenaska

Slaggrus är avfallsbranschens namn på förädlad bottenaska från förbränning av hushålls- och industriavfall i en rosterpanna.  KAABS Nordic AB hanterar som underentreprenör till NSR ca 35 000 ton bottenaska per år från Öresundskrafts förbränningsanläggning i Vera Park. KAABS siktar och sorterar askan i olika fraktioner samt utvinner metaller med hjälp av bl a magnetseparation och virvelströms¬separation. Restprodukten, slaggruset, används idag inom NSR:s område medan de olika metaller som utvunnits går till stål- och metallverk för att sedan bli återvunnen råvara till nya produkter.

 

KAABS - forskning och utveckling slaggsortering

Från deponiavfall till konstruktionsråvara

KAABS Nordic AB driver tillsammans med NSR och Öresundskraft ett forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker hur man genom sortering och bearbetning av bottenaska från avfallsförbränning kan utvinna ett miljöanpassat konstruktionsmaterial i form av slaggrus. Målet är att utveckla tekniken så att kvaliteten på det bearbetade och renade slaggruset blir så hög att det kan användas som en säker, användbar och värdesatt grusprodukt i bygg- och anläggningsindustrin.

 

OCO Nordic - miljövänlig ytrengöringsteknik

OCO rengör utan lösningsmedel och kemikalier

OCO Nordic AB arbetar med en miljövänlig ytrengöringsteknik, så kallad torrisblästring. Många utrustningar är svåra att rengöra beroende på konstruktion, material eller placering av ytor. Torrisblästring med OCO:s metod tar skonsamt bort besvärliga ytbeläggningar utan vatten, lösningsmedel eller andra kemikalier. Vid blästring används pellets av torris som inte har slipande effekt som skadar underlaget. Rengörs till exempel en värmeväxlare återfår systemen sin prestanda, vilket innebär energibesparing och ökad funktionstillgänglighet. Under 2014 har OCO genomfört två projekt där Tillväxtverket och VINNOVA stått för en del av finansieringen. Under slutet av året ökade antalet uppdrag kraftigt speciellt inom området klimatsystem.

 

OX2 - fjärrvärme av deponigas

Hos OX2 blir deponigas till fjärrvärme

Företaget OX2 förvaltar, förvärvar och utvecklar anläggningar för förnybar energi i hela Norden, ett av företagets fokusområden är bioenergi. Sedan 2013 driver de fjärrvärmeanläggningen i NSR:s industripark i Helsingborg. Produktionen av fjärrvärme drivs av den metangas som bildas i NSR:s närliggande deponi med sluttäckt avfall. Gasen samlas upp med hjälp av ett omfattande nät av ledningar, något som förhindrar utsläpp av metan till atmosfären. Under 2014 har OX2 kommit igång på allvar och producerar samt säljer fjärrvärme i regionen.

 

Solar Park

Solceller för en ljusare framtid

NSR och Öresundkraft har gemensamt tagit initiativ för att främja produktionen av förnybar energi i vår region och utnyttja deponiytor för en markbaserad solscellsanläggning. Det är inte NSR och Öresundskraft som kommer att äga solcellsparken, Solar Park, istället har en ekonomisk förening bildats där andelsägare gemensamt äger anläggningen. Fullt utbyggd kan Solar Park leverera nästan 2 miljoner kWh per år, något som motsvarar hushållsel för ca 400 villor (förbrukning ca 5000 kWh per år). När ett satt antal andelar sålts påbörjas konstruktionen av Sveriges potentiellt största solcellspark.

 

Öresundskraft - el, fjärrvärme och fordonsgas

Mot dieselfri logistik med Sveriges största kallgasmack

Öresundskraft etablerade under 2014 en ny tankstation på området för Vera Park med möjlighet att leverera runt 100 GWh flytande biogas, LBG, och vanlig fordonsgas årligen till personbilar samt tunga lastbilar. En kombination som gör anläggningen till det största gastankstället i sitt slag i Sverige. På sikt beräknar Öresundskraft att flytande biogas motsvarande 7 miljoner liter diesel kommer att tankas vid stationen, med stora koldioxidbesparingar som följd.

 

Gaia - utveckling av biomaterial

Gaia utvecklar framtidens material

Gaia utvecklar biomaterial som är nedbrytningsbara och komposterbara. Under året har Gaia utvecklat en påse för insamling av matavfall med nya egenskaper i förbehandlingsanläggningen. Påsen tillverkas av kalk, rapsolja, vetemjöl och en nedbrytbar polyester som bindemedel. Fördelarna är bl a att den inte tar åt sig fukt och bildar ingen odör. Produkten används redan i ett antal kommuner och lanseras nu internationellt. Svenska Tillväxtverket sätter svensk teknik på världsmarknaden genom att bidra med pengar till en pilotanläggning för tillverkning av påsen i Vietnam.