A A

Båstads kommun

Undantag

Alla fastighetsägare måste ha hämtning av restavfall och matavfall enligt ett visst intervall. Enligt renhållningsordningen för Båstads kommun finns det dock möjlighet att ansöka om undantag för detta under förutsättning att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

 

Följande undantag går det att ansöka om:

  • Gemensamt sopkärl - rätt till gemensam behållare kan beviljas för fastigheter som är närliggande och där uppkommer avfall bedöms kunna rymmas i avsedd behållare.
    Från och med den 1 april 2013 är det nya förutsättningar för kunder mer gemensam behållare. Varje hushåll som delar abonnemag måste betala en grundavgift. Därefter tillkommer en rörlig avgift som debiteras en av kunderna.

  • Uppehåll i hämtning - uppehåll i hämtning för hushållsavfall, slam och latrin kan efter ansökan medges till fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. Detta om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Kunder med uppehåll debiteras en grundavgift på 410 kr per år. 

  • Minimiabonnemang för hämtning av hushållsavfall en gång i kvartalet, undantaget latrin, kan medges under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.