A A

Planera avfallsutrymme

Innan du planerar ett soputrymme är det viktigt att tänka på några saker. Här finns information som kan vara nyttig för fastighetsägare, byggare och arkitekter.

 

Avfallsutrymmet ska placeras och utformas så att det lätt går att hämta soporna och att en god arbetsmiljö och att säkerheten främjas. Kontakta gärna oss på NSR innan du bygger eller renoverar ditt soputrymme. Vi ger dig gärna tips och råd kring dimensionering och utförande i Helsingborgs kommun och Båstad kommun. Du når rätt person via NSR:s kundservice, 042-400 13 40. Vi nybyggnad eller ombyggnation av soprum eller soputrymme ska bygglov sökas innan du börjar bygga.

 

Så här utformar du ditt avfallsutrymme:


Här hittar du som planerar att bygga eller renovera ett avfallsutrymme krav och tips på utformningen.

 

Dörr

Det bör finnas en uppställningsordning för dörren till avfallsutrymmet. Karmmåttet måste vara i bredd 1 meter (grovsopsrum 1,20 meter) och höjd 2 meter. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme.

 

Rummet

Avfallsutrymmet måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i bottenvåning, helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga fraktioner utom möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Detta underlättar för de boende. Alla ytor i rummet ska vara lätta att rengöra och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas. Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet bör vara minst 5 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. I ett grovsoprum minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter. Golven bör vara halkfria. Strömbrytare placeras på en höjd av 130 centimeter över golvet.

 

Lås

Lås ska vara utformade med smäck så att renhållningsarbetarna och hyresgästerna bara behöver öppna dörrar, aldrig låsa dörrar. Dörrar måste gå att öppna inifrån utan nyckel.

 

Nycklar

Vid ombyggnation eller nybyggnation måste nycklar ersättas med kodlås eller nyckelbricka. Inga nycklar godkänns vid nybyggnation.

 

Belysning

Belysning med glödljus eller snabbtändande lysrör måste finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör inte vara lägre än 100 lux.

 

Passage

Passagen i ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred för att kärlen ska gå att rulla igenom. Finns det en riktningsändring som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter.

 

Ytstorlek utanför byggnaden för angöring

Samma bredd som containerporten bör finnas. Längden på angöringsytan där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus en meter räknat från takskägget. Ytan får luta maximalt 1 procent. Sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger ej upphov till sättningar och spår.

 

Trösklar

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor.

 

Ramp

Lutningen på en ramp får vara högst 1:12 och som längst vara 12 meter. Skulle lutningen bli större måste vilplan på minst 1,5 meter byggas innan nästa ramp.

 

 

 

Vill du ha fler tips och riktlinjer för hur man ska utforma soputrymmet rekommenderar vi att ni läser Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Här finner ni råd och anvisningar för transportvägar, förvaring och dimensionering av avfallsutrymmen. Observera att det är i renhållningsordningen för respektive kommun du hittar lokala föreskrifter för hur avfallsutrymmena i din kommun ska se ut.